Отдел "екология И Качество на животинската продукция"

Научни сътрудници

Изследователски направления:

           Научноизследователската работа в областта на екологията е насочена главно към изследване влиянието на някои екологични фактори върху реакцията на организма на местни и внесени животни във връзка с адаптирането им и с въвеждането на новите системи на отглеждане, съобразени с изискванията на ЕС.

Дадена е теоретична обосновка на предмета на екологията на селскостопанските животни. Прави се анализ на съществуващите природни и социално-икономически фактори за категоризация на животновъдните ферми.

Проучванията върху влиянието на антропогенния фактор намират своето продължение и при изследвания върху екологизацията на животновъдството. Акцентира се върху проблемите със съхраняването и  оползотворяването на тора, отделя се внимание и на проблематиката, свързана със зоотехническата ергономия.

Чрез методите на екологичната имунология се решават редица въпроси, свързани с оценка на преустройството на имунологичната реактивност като адаптационна реакция при интензификацията на животновъдните ферми.

През последните 15 години чрез методите на геохимичната екология подробно се проучва действието на геохимичните екологични фактори по цялата екологична верига почва - растение - животно - човек" в различни агроекологични райони в страната, както с недостиг на дадени елементи, така и с излишък, вследствие на индустриално замърсяване на почвите и водите.

 

           В лабораторията по качество на месото се извършва окачествяване на кланични трупове по системата SEUROP и кланичен анализ на агнета, прасета и говеда. Провежда се мониторинг на физикохимичен състав на месото ( pH, ВЗС, цвят, съдържание на протеин, миоглобин и пепел и мазнини) и биохимични анализи (окисление на липидите, протеините и антиоксидантна активност). Лабораторията разполага с оборудване за хистохимичен и електрофоретичен анализ (идентификация на метаболитния тип на мускулните влакна, растеж и развитие на мускулна и мастна тъкан, размер на мускулни клетки и адипоцити,  микроскопски анализи на мускулни срези), както и за липидологични изследвания - определяне на мастнокиселинния състав на мастна и мускулна тъкан, съдържание на холестерол и общи фосфолипиди

        Лабораторията по Качество на месото има дългогодишно двустранно сътрудничество с лабораториита на INRA - Франция.