Отдел „Птицевъдство”

   Основната дейност на отдела се състои в поддържане и селекциониране на изходните популации от националния генофонд и разработване на оптимални схеми на кръстосване между тях. Целта е да се произвеждат стокови хибридни пилета от бройлерно и яйценосно направление, предназначени за личния двор.

  Провеждат се изследвания върху морфологичните качества на стоковите и разплодни яйца, произведени в ЕБ "Птицевъдство".

  Разработват се критерии за преценка на племенни петли по характеристиката на тяхната спермограма и някои екстериорни показатели, в зависимост от възрастта и генотипа им

  Изпитва се ефектът от добавката на различни препарати върху растежните способности и продуктивните и репродуктивни признаци на наличните изходни популации и комбинации.

   Отдел "Птицевъдство" работи и съвместно с отдел "Физиология и биохимия" и отдел "Хранене" при ИЖН-Костинброд и с отдели от НВМИ.

  Отделът работи по проект "Изпитване на нови фуражни източници и добавки при хранене на животните" със следните задачи:

  • "Поддържане на изходни линии от Националния генофонд и разработване на схеми за кръстосване с цел производство на хибридни птици за личния двор", ръководител доц.д-р В. Средкова, ас. Евгени Петков.
  • "Изпитване ефекта от изхранване на различни хранителни добавки върху продуктивните и репродуктивни признаци при птиците", Колектив: доц.. д-р М. Игнатова

Колектив

  • асистент д-р Евгени Петков
  • старши специалист техник Антон Деспотов
  • старши специалист техник Силва Кръстанова
  • старши специалист техник Верка Антова