Отдел "Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите"

Учени и специалисти

    Учени:

 

     Старши експерти:

  • Розета Янкова

 

Техници/технолози:

  • Мариета Купандолска
  • Гълъбена Борисова
  • Мария Колчова
  • Павлина Георгиева

Изследователски направления

  • Фундаментални и приложни аспекти на хранителните и фуражните технологии като ключови компоненти на устойчивото животновъдство и производството на храни от животински произход. Специално внимание се отделя на енергийното и протеиновото хранене и метаболизъм вкл. интермедиерен, както и на регулиране на приема на фураж. По време на криза изследванията се изменят в посока търсене на икономически ефективни и оптимални решения по хранене и подходящи за иновации, инвестиции и фокусирани върху устойчивостта.

  • Качествена характеристика на фуражите (конвенциални, местни, нетрадиционни, импортни и др.), както и на адитивите, като неразделна част от веригата животни – околна среда – хора. Ние използваме проблемноориентиран подход, насочен към идентифициране на регулаторните механизми на хранителен прием, абсорбцията, потока, както и на трансформация на хранителни вещества в продуктите от животински произход. Като резултат очакваме да установим взаимната връзка между фуражите и: здравето на животните, безопасността на храните за хората, опазването на околната среда. Фуражите за органичното животновъдство също са обект на внимание и проучване
  • Технологичните обработки на фуражите (смилане, гранулиране, екструдиране и др.) се подлагат на проверка и се изпитва тяхното влияние върху хранителната стойност на дажбените компоненти и оползотворяването на хранителните вещества от животните. Ние имаме готовност да предлагаме безопасни, сигурни и експериментално проверени съвети по хранене и интервенции.