Отдел "Биохимия и физиология на селскостопанските животни"

Учени и специалисти


Изследователски направления

  • Изследване вьзможния стресов ефект на абиотични и технологични фактори при условията на използваните понастоящем обори и технологии на отглеждане на селскостопанските животни с оглед тяхното оптимизиране и редуциране на потенциалния стрес – индуциращ ефект на околната среда.
  • Проучване вьзможностите за използване на натурални хранителни добавки с цел укрепване на имунната система и облекчаване на предизвикания от стреса негативен ефект вьрху физиологичния комфорт на животните.
  • Осъществяване изследвания вьрху биохимични, физиологични и етологични параметри, които дават информация за физиологичния комфорт на животните и разработване на бьрзи и опростени методи за надеждна оценка на физиологичния комфорт на ниво ферма.
  • Осъществяване изследвания вьрху някои от механизмите на взаимен контрол между имунната система и хипоталамо-хипофизо-надбъбречната ос.