Отдел "репродукция"

Учени и специалисти

       Отдел "Репродукция" е правоприемник на секция "Биология и Биотехника на Репродукцията", която от своя страна води началото си от първата станция за трансплантация на ембриони в България, създадена през 1983 год. Първи директор на станцията е д-р Янчо Тодоров. В станцията са получени първите телета в България чрез нехирургически методи за ембриотрансфер. Разработени са методи за синхронизация на еструса и суперовулация при овце.

        През 1985 г. е създадена секция "Биология и Биотехника на Репродукцията".

    Изследователски направления

  Отделът условно е разделен на две лаборатории :

  •  „Лаборатория по ембриотрансфер”
  •  „Лаборатория по изкуствено осеменяване”.

        В лабораторията по ембриотрансфер се разработват методи за активация на яйцеклетки чрез използване на различни стимули (химични, физични и др.), изолиране на стволови клетки от ембриони и фетални органи, както и in vitro оплождане на яйцеклетки от различни видове животни.

        Съвместно с други институти се работи върху методи за интрацитоплазматично оплождане с използване на гамети в различни стадии, както и върху различни методи за криоконсервация на яйцеклетки и ембриони.

         Изследва се влиянието на определени химични вещества и витамини върху преживяемостта на размразена семенна течност от бици. Работи се по практическите аспекти на изкуственото осеменяване главно при овце, като се изследват различни среди за съхранение на свежа семенна течност.

        В момента търсенията са насочени към разработване и усъвършенстване на репродуктивни методи за съхранение на генофонда и увеличаване на популацията на селскостопански животни от породи, представляващи икономически интерес.

        Отдел „Репродукция” поддържа контакти с научни институти и университети от Германия, Франция, Холандия, Белгия, Япония, Турция и други.   През 1991 г. заедно с Таня Тодорова са включени в проект за клониране на ембриони от говеда под ръководството на проф.Йоахим Хан, от Tierärztliche Hochschule, Hannover. Целта е да се създаде клонирано теле изцяло чрез in vitro метод. В резултат на проведените експерименти през 1992 година е родено първото клонирано теле в Германия. Това е и първото теле в света получено от in vitro матурирани яйцеклетки и след култивиране in vitro. Резултатите от тази работа са отразени в първата публикация за роденото клонирано теле : Todorov, J., Todorova,T., Zimmermann, U., Arnold, W.M., Leiding, C., Hahn,R., Hahn,J., (1992), Geklontes Kalb in Neustadt geboren. Reprod.Dom.Anim., Vol.27, 307- 309.