Конкурси

Обява за процедура за научна степен НОВ

ППредстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Ин витро методи за асистирана репродукция при селскостопански животни“, разработен от Цветелина Янчева Тодорова, докторант в самостоятелна форма на обучение за придобиване на ОНС „доктор“ в професионално направление ш. 6.3 Животновъдство, научна специалност „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването”.

Представени материали по защитата на ас. Цветелина Тодорова

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 27.06.2024 г. от 11.00 часа в заседателната зала на ИЖН, Костинброд.

Конкурс за доцент НОВ

Институтът по животновъдни науки – Костинброд, към Селскостопанска академия – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" (един) по научна специалност „Овцевъдство и козевъдство“, професионално направление 6.3. Животновъдство, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ - бр. 32/09.04.2024 г. Документи се подават в ЦА на ССА, ул. Суходолска № 30, тел. 02/81 27 560

Конкурс за докторанти ПРИКЛЮЧИЛ

Селскостопанската академия, София обявява конкурс за прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение - държавна поръчка) за учебната 2023/2024 г. в Институт по животновъдни науки, Костинброд по следните акредитирани докторски програми:


   
 • „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването” – 1 бр. редовна и 1 брой задочна;
 •    
 • „Специални отрасли (пчели)” – 1 бр. редовна и 1 брой задочна;
 •    
 • „Овцевъдство и козевъдство” – 1 бр. редовна и 1 брой задочна;
 •    
 • „Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите” – 1 бр. редовна и 1 брой задочна;
 •    
 • „Екология на селскостопанските животни” – 1 бр. редовна и 1 брой задочна.
 • Необходими документи: Заявление по образец; Автобиография; Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението – нотариално заверено копие; Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище; други документи удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.

  Документите се подават в ЦУ на ССА - София, ул. “Суходолска” 30, стая № 102 от 9,30 до 16,30 часа. Телeфони за контакти: 02/ 8127560.

  Срокът за подаване на документи е два месеца от публикуване на обявата в Държавен вестник (бр. 66 от 01.08.2023 г.)

  Такса за кандидатстване – 30 лв. .

  Конкурс за доценти ПРИКЛЮЧИЛ

  Институтът по животновъдни науки – Костинброд, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурси за заемане на академична длъжност доцент (един) в професионално направление 6.3. Животновъдство, научна специалност „Специални отрасли (пчели)“, за нуждите на НЦЖЗ – Смолян, и академична длъжност доцент (един) в професионално направление 6.3. Животновъдство, научна специалност „Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите (микотоксини и нанотехнологии)“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 81, 11.10.2022 г. Документи се подават в ЦA на ССА, ул. Суходолска № 30, тел. 02/8127560

  Представени материали по първия конкурс на гл. ас. д-р Росица Трендафилова Шумкова

  Представени материали по втория конкурс на гл. ас. д-р Надежда Миланова Сертова

  Конкурс за докторанти ПРИКЛЮЧИЛ

  Селскостопанската академия, София обявява конкурс за прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение - държавна поръчка) за учебната 2022/2023 г. в Институт по животновъдни науки, Костинброд по следните акредитирани докторски програми:


     
 • „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването” – 1 бр. редовна и 1 брой задочна;
 •    
 • „Специални отрасли (пчели)” – 1 бр. редовна и 1 брой задочна;
 •    
 • „Овцевъдство и козевъдство” – 1 бр. редовна и 1 брой задочна;
 •    
 • „Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите” – 1 бр. редовна и 1 брой задочна;
 • Необходими документи: Заявление по образец; Автобиография; Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението – нотариално заверено копие; Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище; други документи удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.

  Документите се подават в ЦУ на ССА - София, ул. “Суходолска” 30, стая № 102 от 9,30 до 16,30 часа. Телeфони за контакти: 02/ 8127560.

  Срокът за подаване на документи е два месеца от публикуване на обявата в Държавен вестник (бр. 61 от 2.08.2022 г.)

  Такса за кандидатстване – 30 лв. .

  Конкурс за доцент ПРИКЛЮЧИЛ

  Институтът по животновъдни науки – Костинброд, към Селскостопанска академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ (един) в професионално направление 6.3. „Животновъдство“, научна специалност „Птицевъдство“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр.40 от 31.05.2022 год.). Документи се подават в ЦA на ССА, ул. Суходолска № 30, тел. 02/8127560.

  Представени материали по този конкурс на гл. ас. д-р Евгени Йорданов Петков

  Конкурси за доцент и главен асистент ПРИКЛЮЧИЛ

  Институтът по животновъдни науки – Костинброд, към Селскостопанска академия – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент” - един и доцент - един по научна специалност „Генетика“, професионално направление 6.3. Животновъдство – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ - бр. 36 от 13.05. 2022 г. Документи се подават в ЦА на ССА, ул. Суходолска № 30, тел. 02/81 27 560

  Представени материали по този конкурс на гл. ас. д-р Милена Георгиева Божилова-Сакова

  Конкурс за докторанти ПРИКЛЮЧИЛ

  Селскостопанската академия, София обявява конкурс за прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение - държавна поръчка) за учебната 2021/2022 г. в Институт по животновъдни науки, Костинброд по следните акредитирани докторски програми:


     
 • „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването” – 1 бр. редовна и 1 брой задочна;
 •    
 • „Специални отрасли (пчели)” – 1 бр. редовна и 1 брой задочна;
 •    
 • „Овцевъдство и козевъдство” – 1 бр. редовна и 1 брой задочна;
 •    
 • „Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите” – 1 бр. редовна и 1 брой задочна;
 • Необходими документи: Заявление по образец; Автобиография; Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението – нотариално заверено копие; Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище; други документи удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.

  Документите се подават в ЦУ на ССА - София, ул. “Суходолска” 30, стая № 102 от 9,30 до 16,30 часа. Телeфони за контакти: 02/ 8127560.

  Срокът за подаване на документи е два месеца от публикуване на обявата в Държавен вестник (бр. 64 от 3.08.2021 г.)

  Такса за кандидатстване – 30 лв. .

  Конкурс за директор на Институт по животновъдни науки - Костинброд ПРИКЛЮЧИЛ

  На основание чл. 9 от Правилника за провеждане на конкурси за директори на структурни звена - научни институти в системата на Селскостопанската академия на сайта на института се публикуват представените Програми за развитие и управление от допуснатите в конкурса кандидати както следва:

  Програма на проф. д-р Мая Игнатова

  Конкурс за главен асистент ПРИКЛЮЧИЛ

  Институтът по животновъдни науки – Костинброд, към Селскостопанска академия – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент” по научна специалност „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването“, професионално направление 6.3. Животновъдство – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ - бр. 5 от 19.01. 2021 г. Документи се подават в ЦА на ССА, ул. Суходолска № 30, тел. 02/81 27 560

  Конкурс за докторанти ПРИКЛЮЧИЛ

  Селскостопанската академия, София обявява конкурс за прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение - държавна поръчка) за учебната 2020/2021 г. в Институт по животновъдни науки, Костинброд по следните акредитирани докторски програми:


     
 • „Екология на селскостопанските животни” – 1 бр. редовна;
 •    
 • „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването” – 1 бр. редовна и 1 брой задочна;
 •    
 • „Специални отрасли (пчели)” – 1 бр. редовна и 1 брой задочна;
 •    
 • „Овцевъдство и козевъдство” – 1 бр. редовна и 1 брой задочна;
 •    
 • „Физиология на животните и човека” – 1 бр. редовна;
 •    
 • „Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите” – 1 бр. редовна;
 • Необходими документи: Заявление по образец; Автобиография; Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението – нотариално заверено копие; Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище; други документи удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.

  Документите се подават в ЦУ на ССА - София, ул. “Суходолска” 30, стая № 102 от 9,30 до 16,30 часа. Телeфони за контакти: 02/ 8127560.

  Срокът за подаване на документи е два месеца от публикуване на обявата в Държавен вестник (бр. 69 от 04.08.2020 г.)

  Такса за кандидатстване – 30 лв. .

  Обява за процедура за научна степен ПРИКЛЮЧИЛ

  Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „ГЕНЕТИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И НУКЛЕОТИДЕН ПОЛИМОРФИЗЪМ НА ГЕНИ ЗА МЕСНА ПРОДУКТИВНОСТ ПРИ СВИНЕ”, разработен от Радостина Петрова Стойкова-Григорова, докторант на самостоятелна подготовка към Института по животновъдни науки, Костинброд за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването” от професионално направление ш. 6.3 „Животновъдство.

  Представени материали по защитата на ас. Радостина Стойкова-Григорова

  Защитата на дисертационния труд ще се проведе на ..........2020 г. от ....... часа в заседателната зала на ИЖН, Костинброд.

  Конкурс за докторанти ПРИКЛЮЧИЛ

  Селскостопанската академия, София обявява конкурс за прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение - държавна поръчка) за учебната 2019/2020 г. в Институт по животновъдни науки, Костинброд по следните акредитирани докторски програми:


     
 • „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването” – 1 бр. редовна и 1 брой задочна;
 •    
 • „Физиология на животните и човека” – 1 бр. редовна и 1 брой задочна;
 •    
 • „Овцевъдство и козевъдство” – 1 бр. редовна и 1 брой задочна;
 • Необходими документи: Заявление по образец; Автобиография; Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението – нотариално заверено копие; Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище; други документи удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.

  Документите се подават в ЦУ на ССА - София, ул. “Суходолска” 30, стая № 102 от 9,30 до 16,30 часа. Телeфони за контакти: 02/ 8127560.

  Срокът за подаване на документи е два месеца от публикуване на обявата в Държавен вестник (бр. 62/06.08.2019 г.)

  Такса за кандидатстване – 30 лв. .

  Конкурси за главни асистенти ПРИКЛЮЧИЛ

  Институтът по животновъдни науки – Костинброд, към Селскостопанска академия – София, обявява конкурси за академична длъжност главен асистент по научни специалности: „Овцевъдство и козевъдство”, професионално направление 6.3. Животновъдство – един, „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването”, професионално направление 6.3. Животновъдство – един и „Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите”, професионално направление 6.3. Животновъдство – един, трите със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник” - бр.50 от 25.06.2019 г. Документи се подават в ЦA на ССА, ул. Суходолска № 30, тел. 02/8127560.

  Процедура за подбор на кандидати по ННП "Млади учени и постдокторанти" ПРИКЛЮЧИЛ

  На основание Решение на Управителния съвет на Селскостопанска Академия (Протокол № РД -09-04 от 11.12.2018г.) за провеждане процедура за подбор на кандидати по ННП "Млади учени и постдокторанти", Директорът на Институт по животновъдни науки, Костинброд със Заповед от 03.01.2019 г. определи състав на комисия, която да проведе процедурата за подбор до 5 дни след изтичане 10 дневния срок за подаване на документите (считано от 02.01.2019 г.). Кандидатите се оценяват по обективни показатели, включени в картата за оценка

  .

  Обява за процедура за научна степен НОВ

  Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „ПРОУЧВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ПРОДУКТИ ОТ ПРОИЗВОДСТВОТО НА БИОГОРИВА ПРИ ХРАНЕНЕТО НА ПРАСЕТА И ПИЛЕТА БРОЙЛЕРИ”, разработен от Мария Стефанова Тодорова, докторант на самостоятелна подготовка към Института по животновъдни науки, Костинброд за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите” от професионално направление ш. 6.3 „Животновъдство.

  Представени материали по защитата на ас. Мария Тодорова

  Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 09.10.2018 г. от 10:00 часа в заседателната зала на ИЖН, Костинброд.

  Конкурс за директор на Институт по животновъдни науки - КостинбродПРИКЛЮЧИЛ

  На основание чл. 9 от Правилника за провеждане на конкурси за директори на структурни звена - научни институти в системата на Селскостопанската академия на сайта на института се публикуват представените Програми за развитие и управление от допуснатите в конкурса кандидати както следва:

  Програма на доц. д-р Таня Иванова

  Програма на доц. д-р Иван Янчев

  Конкурс за доцент ПРИКЛЮЧИЛ

  Институтът по животновъдни науки – Костинброд, към Селскостопанска академия – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в професионално направление 6.3. „Животновъдство”, научна специалност „Специални отрасли (пчели)” публикувана в ДВ бр. 36 от 27.04.2018 г., стр. 64, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Документи за участие - в Института, Костинброд, сп.”Почивка”, тел. 0721/ 68940.

  Представени материали по този конкурс на гл. ас. д-р Ралица Балканска

  Конкурси за главни асистенти ПРИКЛЮЧИЛ

  Институтът по животновъдни науки – Костинброд, към Селскостопанска академия – София, обявява конкурси за заемане на академичните длъжности „главен асистент” в професионално направление 6.3. „Животновъдство”, научна специалност „Генетика” - един и в професионално направление 6.3. „Животновъдство”, научна специалност „Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите (микотоксини и нанотехнологии)”, двете публикувани в ДВ бр. 36 от 27.04.2018 г., стр. 64, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Документи за участие - в Института, Костинброд, сп.”Почивка”, тел. 0721/ 68940.

  Конкурс за докторанти ПРИКЛЮЧИЛ

  Селскостопанската академия, София обявява конкурс за прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение - държавна поръчка) за учебната 2018/2019 г. в Институт по животновъдни науки, Костинброд по следните акредитирани докторски програми:


     
 • „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването” – 2 бр. редовна и 1 брой задочна;
 •    
 • „Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите” – 1 бр. редовна и 1 брой задочна;
 •    
 • „Овцевъдство и козевъдство” – 1 бр. редовна и 1 брой задочна;
 •    
 • "Говедовъдство и биволовъдство" - 1 бр. редовна и 1 брой задочна;
 •    
 • "Специални отрасли (пчели)" - 1 бр. редовна;
 •    
 • "Екология на селскостопанските животни" - 1 бр. редовна.
 • Необходими документи: Заявление по образец; Автобиография; Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението – нотариално заверено копие; Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище; други документи удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.

  Документите се подават в ЦУ на ССА - София, ул. “Суходолска” 30, стая № 102 от 9,30 до 16,30 часа. Телeфони за контакти: 02/ 8127560 и 02/ 8127580.

  Срокът за подаване на документи е два месеца от публикуване на обявата в Държавен вестник (бр. 16/20.02.2018 г.)

  Такса за кандидатстване – 30 лв. .

  Конкурс за главен асистент

  Институтът по животновъдни науки – Костинброд, към Селскостопанска академия – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент” в професионално направление 6.3. „Животновъдство”, научна специалност „Специални отрасли (пчели)”, публикувана в ДВ бр. 100 от 15.12.2017 г., стр. 165, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Документи за участие - в Института, Костинброд, сп.”Почивка”, тел. 0721/ 68940.

  Обява за процедура за научна степен ПРИКЛЮЧИЛ

  Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „ПРОУЧВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗЛИЧНИ МЕТОДИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА РЕПРОДУКТИВНИ И ПРОДУКТИВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ КАЛИФОРНИЙСКИ И БЕЛИ НОВОЗЕАНДСКИ ЗАЙКИНИ”, разработен от Красимир Петров Великов, докторант на самостоятелна подготовка към Института по животновъдни науки, Костинброд за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването“ от професионално направление ш. 6.3 „Животновъдство.

  Представени материали по защитата на ас. Красимир Великов

  Защитата на дисертационния труд ще се проведе на .........2017 г. от ...... часа в заседателната зала на ИЖН, Костинброд.

  Конкурс за докторанти ПРИКЛЮЧИЛ

  Селскостопанската академия, София обявява конкурс за прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение - държавна поръчка) за учебната 2017/2018 г. в Институт по животновъдни науки, Костинброд по следните акредитирани докторски програми:


     
 • "Физиология на животните и човека" – 1 бр. редовна и 1 брой задочна;
 •    
 • „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването” – 2 бр. редовна и 1 брой задочна;
 •    
 • „Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите” – 1 бр. редовна и 1 брой задочна;
 •    
 • „Овцевъдство и козевъдство” – 1 бр. редовна и 1 брой задочна;
 •    
 • "Говедовъдство и биволовъдство" - 1 бр. редовна и 1 брой задочна;
 •    
 • "Специални отрасли (пчели)" - 1 бр. редовна;
 •    
 • "Екология на селскостопанските животни" - 1 бр. редовна и 1 брой задочна.
 • Необходими документи: Заявление по образец; Автобиография; Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението – нотариално заверено копие; Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище; други документи удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.

  Документите се подават в ЦУ на ССА - София, ул. “Суходолска” 30, стая № 102 от 9,30 до 16,30 часа. Телeфони за контакти: 02/ 8127560 и 02/ 8127580.

  Срокът за подаване на документи е два месеца от публикуване на обявата в Държавен вестник (бр. 67/18.08.2017 г.)

  Такса за кандидатстване – 30 лв. .

  Конкурс за главен асистент ПРИКЛЮЧИЛ

   Институтът по животновъдни науки – Костинброд, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 6.3. Животновъдство, научна специалност "Коневъдство" със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в Института по животновъдни науки – Костинброд 2232, сп. Почивка, тел. 0721/68940.

  Обявата е публикувана в Държавен вестник бр. 60 от 25.07.2017 г.

  Конкурс за главен асистент ПРИКЛЮЧИЛ

   Институтът по животновъдни науки – Костинброд, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 6.3. Животновъдство, научна специалност "Специални отрасли (пчели) за нуждите на ОСЖЗ - Смолян със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в Института по животновъдни науки – Костинброд 2232, сп. Почивка, тел. 0721/68940.

  Обявата е публикувана в Държавен вестник бр. 34 от 28.04.2017 г.

  Конкурс за професор ПРИКЛЮЧИЛ

   Институтът по животновъдни науки – Костинброд, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академичната длъжност професор по научна специалност „Качество на животинската продукция (месо и месни продукти)“, професионално направление 6.3. Животновъдство, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в Института по животновъдни науки – Костинброд 2232, сп. Почивка, тел. 0721/68940.

  Обявата е публикувана в „Държавен вестник“ бр. 31 от 18.04.2017 г.

  Представени материали по този конкурс на доц. д-р Теодора Попова

  Обява за процедура за научна степен ПРИКЛЮЧИЛ

  Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Влияние на различни системи кошери върху развитието и продуктивността на пчелните семейства”, разработен от Цветан Иванов Цветанов, докторант на самостоятелна подготовка към Института по животновъдни науки, Костинброд за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Специални отрасли (коне, зайци, буби, пчели и др.)” от професионално направление ш. 6.3 „Животновъдство.

  Представени материали по защитата на ас. Цветан Цветанов

  Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 24.04.2017 г. от 11,00 часа в заседателната зала на ИЖН, Костинброд.

  Конкурси за професор и главен асистент ПРИКЛЮЧИЛ

   Институтът по животновъдни науки – Костинброд, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурси за академичните длъжности: професор по научна специалност „Говедовъдство и биволовъдство“, професионално направление 6.3. Животновъдство; главен асистент по научна специалност „Физиология на животните и човека“, професионално направление 4.3. Биологически науки, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в института, Костинброд 2232, сп. Почивка, тел. 0721/68940.

  Обявите са публикувани в „Държавен вестник“ бр. 73 от 16.09.2016 г.

  Представени материали по този конкурс на доц. д-р Вергиния Гайдарска

  Обява за процедура за научна степен ПРИКЛЮЧИЛ

  Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Сравнително проучване влиянието на стимулиращи продукти върху биологичното развитие на пчелните семейства”, разработен от Росица Трендафилова Шумкова, докторант на самостоятелна подготовка към Института по животновъдни науки, Костинброд за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Специални отрасли (коне, зайци, буби, пчели и др.)” от професионално направление ш. 6.3 „Животновъдство.

  Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 07.07.2016 г. от 11,00 часа в заседателната зала на ИЖН, Костинброд.

  Представени материали по защитата на ас. Росица Шумкова

   Конкурс за главен асистент ПРИКЛЮЧИЛ

   Институтът по животновъдни науки – Костинброд, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 6.3. Животновъдство, научна специалност "Специални отрасли (пчели) със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в Института по животновъдни науки – Костинброд 2232, сп. Почивка, тел. 0721/68940.

  Обявата е публикувана в Държавен вестник бр. 40 от 27.05.2016 г.

   Конкурс за докторанти ПРИКЛЮЧИЛ

   Селскостопанската академия, София на основание заповед РД №07-68/14.05.2016 г. на Председателя на ССА обявява конкурс за прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение - държавна поръчка) за учебната 2016/2017 г. в Институт по животновъдни науки, Костинброд – "Физиология на животните и човека" – 1 бр. редовна и 1 брой задочна; „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването” – 2 бр. редовна; „Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите” – 1 бр. редовна и 1 брой задочна; „Овцевъдство и козевъдство” – 1 бр. редовна и 1 брой задочна; "Говедовъдство и биволовъдство" - 1 бр. редовна и 1 брой задочна; "Екология на селскостопанските животни" - 1 бр. редовна.

   Необходими документи: Заявление по образец; Автобиография; Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението – нотариално заверено копие; Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище; други документи удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.

   Документите се подават в ЦУ на ССА - София, ул. “Суходолска” 30, стая № 102 от 9 до 17 часа. Телeфони за контакти: 8127560.

   Срокът за подаване на документи е два месеца от публикуване на обявата в Държавен вестник

   Такса за кандидатстване – 30 лв. .

   Конкурс за професор ПРИКЛЮЧИЛ

   Институтът по животновъдни науки – Костинброд, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академичната длъжност професор по научна специалност „Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите“, професионално направление 6.3. Животновъдство, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в Института по животновъдни науки – Костинброд 2232, сп. Почивка, тел. 0721/68940.

  Обявата е публикувана в Държавен вестник бр. 35 от 10.05.2016 г.

  Представени материали по този конкурс на доц. д-р Мариана Петкова

   Конкурс за професор ПРИКЛЮЧИЛ

   Институтът по животновъдни науки – Костинброд, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академичната длъжност професор по научна специалност „Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите“, професионално направление 6.3. Животновъдство, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в Института по животновъдни науки – Костинброд 2232, сп. Почивка, тел. 0721/68940.

  Обявата е публикувана в Държавен вестник бр. 28 от 8.04.2016 г.

  Представени материали по този конкурс на доц. д-р Мая Игнатова

   Конкурси за доцент и главен асистент ПРИКЛЮЧИЛ

   Институтът по животновъдни науки – Костинброд, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурси за академични длъжности: доцент по научна специалност „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването“, професионално направление 6.3. Животновъдство – един; главен асистент по научна специалност „Птицевъдство“, професионално направление 6.3. Животновъдство – един, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в Института по животновъдни науки – Костинброд 2232, сп. Почивка, тел. 0721/68940.

  Обявата е публикувана в Държавен вестник бр. 29 от 12.04.2016 г.

  Представени материали по конкурса за Доцент на гл. ас. д-р Никола Методиев

  ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЦЕДУРИ