НАУЧНА ДЕЙНОСТ

  Генетика

 • Изследвания, ориентирани към оценка на генетичното разнообразие на породи селскостопански животни
 • Pазработване на адекватни стратегии за поддържане на генетичните ресурси в животновъдната практика и за съхранение на местните породи преживни животни.
 • Хранене и технология на фуражите

 • Фундаментални и приложни аспекти на хранителните и фуражните технологии като ключови компоненти на устойчивото животновъдство и производството на храни от животински произход.
 • Качествена характеристика на фуражите (конвенциални, местни, нетрадиционни, импортни и др.), както и на адитивите, като неразделна част от веригата животни – околна среда – хора.
 • Технологичните обработки на фуражите (смилане, гранулиране, екструдиране и др.)
 • Биохимия и физиология

 • Изследване вьзможния стресов ефект на абиотични и технологични фактори при условията на използваните понастоящем обори и технологии на отглеждане на селскостопанските животни
 • Проучване вьзможностите за използване на натурални хранителни добавки с цел укрепване на имунната система
 • Изследвания вьрху биохимични, физиологични и етологични параметри, които дават информация за физиологичния комфорт на животните
 • Изследвания вьрху някои от механизмите на взаимен контрол между имунната система и хипоталамо-хипофизо-надбъбречната ос
 • Екология и качество

 • Извършва се окачествяване на кланични трупове по системата SEUROP и кланичен анализ на агнета, прасета и говеда. Провежда се мониторинг на физикохимичен състав на месото ( pH, ВЗС, цвят, съдържание на протеин, миоглобин и пепел и мазнини) и биохимични анализи (окисление на липидите, протеините и антиоксидантна активност)
 • Изследване влиянието на някои екологични фактори върху реакцията на организма на местни и внесени животни във връзка с адаптирането им. Изследване на емисии от парникови газове и влиянието им върху микроклимата в помещения за отглеждане на селскостопански животни
 • Проучва се действието на геохимичните екологични фактори по цялата екологична верига „почва - растение - животно - човек" в различни агроекологични райони в страната. Екологизация - акцентира се върху проблемите със съхраняването и оползотворяването на тора, отделя се внимание и на проблематиката, свързана със зоотехническата ергономия.
 • Говедовъдство

 • Изследвания за подобряване и усъвършенстване на селекционните методи за подобряване на продуктивните признаци - мляко и месо при различни породи говеда
 • Проучване и разработване на технологии за високотехнологични ферми, които да произвеждат висококачествено, евтино мляко, месо, биогаз и електроенергия и висококачествена тор за повишаване устойчивостта на земеделското производство и икономическата му ефективност
 • При месодайното говедовъдство - проучвания за оптимизиране на живото тегло и угоителния период при мъжките телета от различни породи. Kомплексно проучване и оценяване на говедовъдни ферми с различен капацитет и ниво на технологичното производство
 • Предлагане на практиката висококонкурентни технологии и стратегии за производството на краве мляко, месо и разплодни животни и различни услуги на фермерите за задоволяване на специфичните нужди на производството
 • Овцевъдство

 • Развъждане, селекция и генетично усъвършенстване на различни породи овце. Разработване и прилагане на системи за съхранение и поддържане на местни породи овце
 • Оценка количеството и качеството на овцевъдната продукция (мляко, месо и вълна) чрез съвременни методи. Определяне на състава и свойствата на овчето мляко и морфологична характеристика на вимето
 • Оценка на овце in vivo и на кланични трупове по системата (S)EUROP
 • Изследване на различни аспекти на репродукцията на овце. Прилагане на схеми за индуциране на синхронен еструс и програмиране на осеменяванията
 • Репродукция

 • Методи за активация на яйцеклетки чрез използване на различни стимули (химични, физични и др.), изолиране на стволови клетки от ембриони и фетални органи, както и in vitro оплождане на яйцеклетки от различни видове животни
 • Методи за интрацитоплазматично оплождане с използване на гамети в различни стадии, както и върху различни методи за криоконсервация на яйцеклетки и ембриони
 • Изследва се влиянието на определени химични вещества и витамини върху преживяемостта на размразена семенна течност от бици. Работи се по практическите аспекти на изкуственото осеменяване главно при овце.
 • Специални отрасли

 • Изследвания и практически разработки в областта на пчеларството
 • Изследвания и практически разработки в областта на зайцевъдството
 • Изследвания и практически разработки в областта на коневъдството
 • Изследвания и практически разработки в областта на птицевъдството