Отдел "Финансово-счетоводен

Главен счетоводител:

  • Тодорка Кръстева –  тел.: 0721 68945; 0721 68946: 0898 714644

Функции

  • Извършва счетоводно отчитане на приходите и разходите по пълна бюджетна класификация по счетоводни сметки от Сметкоплана за бюджетните предприятия.
  • Изготвя ежемесечни и тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета. Анализира разходването на средствата за заплати,допълнителни и други възнаграждения за съответния месец и прави целесъобразни предложения
  • Съблюдава и осъществява текущ и последващ контрол по законосъобразното изготвяне,обработка и съхраняване на счетоводните документи. Участва в подготовката и извършването на годишните инвентаризации и изготвя доклад за състоянието на активите и пасивите.
  • Осигурява съхраняването и ползването на счетоводната документация съгласно изискванията на Закона за счетоводството и ДДС №20/2005 г. Подпомага изграждането и функционирането на системите за финансово управление и контрол.
  • Следи и отговаря за функционирането на системата за двойния подпис,като поемането на всяко финансово задължение или извършване на всеки разход се осъществява само след полагане на подписите на директор и главен счетоводител.