Международно сътрудничество

Участието на Института по животновъдни науки в международната научноизследователска мрежа се изразява чрез реализиране на научна мобилност на учените от Института, чрез участието в двустранни сътрудничества, чрез разработването на съвместни проекти, чрез членствата в световни научноизследователски институции.

Институтът по животновъдни науки работи като координатор и партньор по програмите на Европейския съюз - COST, SEE ERA.NET, ETP, EUREKA, FP7 и др. Наши партньори са Сърбия, Румъния, Гърция, Турция, Македония, Австрия, Франция. Проектите допринасят за осъществяване на научни и образователни инициативи, обмен на учени, осигурява се и модерно техническо оборудване на лабораторната база. Учени от Института участват като оценители на европейски проекти, в редколегии на научни списания, като рецензенти на научни статии.

Институтът по животновъдни науки организира и участва ежегодно в международни научни прояви по актуални проблеми на животновъдната наука, инициатор е на множество семинари и конференции, в които наши учени се срещат със значими представители на науката от други държави.

Институтът по животновъдни науки има индивидуално членство в авторитетните международни организации ISOFAR (International Society of Organic Agriculture Research) и ESVP (European School of Veterinary Pathology), ISAH, както и колективо членство в международните мрежи Agrifoodresearch.net, Cattlenetwork, see-science.eu, ERA Link, EU Agri.net и др., което допринася за подобряване на информираността, както и за популяризиране на собствени научни разработки, за участие в различни инициативи.

Институтът по животновъдни науки има официално установени международни научни контакти с 13 държави и институти:

  • със Сърбия, Институт по животновъдсво, Земун, Белград и Институт по хранителни технологии в Нови сад;
  • с Русия, Пензенска държавна селскостопанска академия, г. Пенза и Всероссийский научно-исследовательский институт физиологии, биохимии и питания с/х животных, г. Боровск;
  • с Беларус, Гродненски аграрен университет;
  • с Литва, Institute of Animal Science of LVA;
  • с Турция, Университета Afyon Kocatepe, Факултета по ветеринарна медицина, отдел по хранене;
  • с Румъния, Институт по биология и хранене на животните (IBNA) в Балотещи;
  • със Словакия, Slovak Agricultural Research Centre, Nitra;
  • с Македония, Института по животновъдство в Скопие;
  • с Виетнам, Националния Институт по животновъдство в Ханой;
  • с Китай;

Най-важна част от договорните отношения е съвместната работа по 11 конкретни теми. Разработват се и проекти по МОН с международно участие: на Гърция, на Франция, на Белгия. Главен резултат от работата по международното сътрудничество през последните три години е факта, че нашият Институт стана видим за много институти извън пределите на нашата държава, както и на нашите най-близки съседи. Усилията ни са насочени към превръщането ни в желан партньор в международни консорциуми. Положителен израз на работата по международното сътрудничество е и прякото участие на наши учени в значими международни научи прояви, които само за 2009 година са повече от 20. Поддържаме много близки контакти с наши бивши колеги, които сега работят и се реализират отлично в САЩ, Англия, Австралия и др. Нашата цел при международното ни сътрудничество е да сме наясно със силните и слабите страни на нашата работа и института ни, както и да бъдем реалистични в очакванията си. За това може да помогне много контактът ни с колегите от чужди научни институти, който ще отвори нови хоризонти за бъдеща работа, особено на много перспективните ни млади учени.