Обучение

Курс за обучение на класификатори на кланични трупове по скалите на EC НОВО

Институтът по животновъдни науки - Костинброд, ще проведе курс за обучение на класификатори на кланични трупове на говеда, овце и свине с начална дата от 20 юни 2022 г.

Кандидатите следва да се запишат и да внесат сумата за курса за обучение, съгласно Тарифа за таксите, които се събират за обучение за придобиване на правоспособност за класификатор на кланични трупове по скалата EUROP, приета с ПМС №206 от 15.07.2011 г., по сметката на ИЖН Костинброд:

Институт по животновъдни науки -Костинброд
IBAN: BG 23 UNCR 9660 3169 0178 14
Банка: Уникредит Булбанк АД
BIC: UNCRBGSF

За допълнителна информация и включване в курса за обучение на тел.:0884 752 819 и e-mail:office@ias.bg.

Необходими документи:
1. Попълнено заявление;
2. Копие на диплома за завършени средно образование.