Отдел "Генетика"

Учени и специалисти


Изследователски направления

  • Изследванията са ориентирани към оценка на генетичното разнообразие на породи селскостопански животни, чрез използването на микросателитните ДНК маркери. Получените молекулярни данни могат да се използват за оценка структурата на популациите, генетичните дистанции между породите и потенциалния риск на инбридинг и приноса на породите към генетичното разнообразие.
  • Икономическите резултати, получени при различни системи на отглеждане и оценката за генетичния принос на породите биха могли да се прилагат за разработване на адекватни стратегии за поддържане на генетичните ресурси в животновъдната практика и за съхранение на местните породи преживни животни.