Отдел „Говедовъдство”

В областта на развъждането и селекцията отдел „Говедовъдство” провежда научни изследвания за подобряване и усъвършенстване на селекционните методи за подобряване на продуктивните признаци - мляко и месо при различни породи говеда. Адаптира съвременни методи и практики за подобряване на генетическия потенциал на животните.

В областта на производството се извършва интензивна научноизследователската дейност, насочена към проучването и разработването на технологии за високотехнологични ферми, които да произвеждат висококачествено, евтино мляко, месо, биогаз и електроенергия и висококачествена тор за повишаване устойчивостта на земеделското производство и икономическата му ефективност.

При месодайното говедовъдство основните проучвания са за оптимизиране на живото тегло и угоителния период при мъжките телета от различни породи. Изследват се и се разработват подходящи технологии за отделни породи в различни екологични райони на страната.

Реализиран е проект за комплексно проучване и оценяване на говедовъдни ферми с различен капацитет и ниво на технологичното производство посредством съвременна методика и методи за обработка на информацията.

Резултатите от тези проучвания могат да се използват за усъвършенстване на технологиите и подобряване на мениджмънта при производството на говедовъдна продукция.

Отделът предлага на практиката висококонкурентни технологии и стратегии за производството на краве мляко, месо и разплодни животни и различни услуги на фермерите за задоволяване на специфичните нужди на производството. Колективът консултира и разработва технологични бизнес – проекти по Програмата за развитие на селските райони. Важна роля в изследванията заема икономическата ефективност на млечния сектор в България. Едно от главните предизвикателства пред отдела е оптимизирането на ресурсите, необходими за благополучието на фермите и обвързването на икономическите резултати с качеството на управленските решения и екологическите изисквания.

Колектив

           специалист по месодайно говедовъдство

           специалист по развъждане и селекция на млечни породи говеда

           e-mail: vgaidarsca@hotmail.com

           специалист по аграрна икономика

           e-mail: k_lidji@abv.bg