Отдел "стопанско-административен и маркетинг"

Колектив:

  • инж. Мариана Кръстанова – завеждащ отдел, тел.: 0721 68948; 0885 838454
  • Виолета Касабова – тех. сътр. - личен състав, тел.: 0721 68940
  • Капка Василева – старши специалист

Основни направления

  • Организационно-техническа дейност – Осъществява взаимодействие със специализираните институти от системата на ССА, областните и общински служби ”Земеделие”, НССЗ и областните й звена, регионалните структури на ДФ ”Земеделие”, други поделения и служби от системата на Министерството на земеделието и храните, местните органи на управление и администрация, и осъществява преки контакти със земеделските производители. Организира участието и представянето на Института на национални и международни изложения. Организира провеждането на открити дни, конференции, чествания и кръгли маси. Организира маркетинг и продажба на животни и животновъдна продукция. Инсталиране и настройване на програмни продукти и системи и поддържане на тяхното нормално функциониране.
  • Учебно-методическа дейност – организиране на общообразователни курсове и семинари, квалификационни курсове, семинари и срещи със селскостопански производители, посещение на животновъдни ферми, изготвя и разпространява информационни материали в областта на животновъдството.
  • Консултантска дейност – оказване на специализирана експертна помощ под формата на консултации, информация и обучение на земеделските производители, консултиране за изготвянето на бизнес-планове и технологии за отглеждане на селскостопанските животни.

Към отдела функционира библиотека и интернет зала. Библиотечният фонд по животновъдство е един от най-големите в страната и включва 26 187 тома, от които книги и поредици – 16 240 тома, списания – 9780 тома (409 заглавия), дисертации 167 тома. Изданията са на български, английски, руски и други езици. Във фонда се съхраняват български издания с историческа стойност от ХІХ век, както и чуждестранни списания единствени в страната.