Отдел „Овцевъдство”

Проф. д-р Емилия Райчева – ръководител отдел

 • Биография:

  От 1986 г. е научен сътрудник в ИЖН – Костинброд. Защитава дисертация през 1997 г. на тема “Динамика на формиране и методи за оценка на месодайността при агнета” и й е присъдена образователна и научна степен „Доктор”. През 2000 г. получава научно звание „старши научен сътрудник ІІ степен” (доцент). През 2012 г. получава академичната длъжност „Професор”. Основните насоки на научноизследователската дейност са: развъждане и селекция на овце, оценка ефекта на генетични и негенетични фактори върху количествените и качествени признаци на овцете, разработване на методи за контрол на продуктивността, класификация на кланични трупове от овце по системата (S)EUROP, оценка и съхранение на генетичните ресурси в овцевъдството. Член е на авторския колектив създал синтетичната популация “Българска млечна” (сертификат за нова порода животни №10645 - бюлетин № 2 /2006 г. на Патентно ведомство на Република България). През 2006 г. е участвала при обучението на първите класификатори на кланични трупове от овце и говеда по системата (S)EUROP в нашата страна.

  През 1984 г. завършва Школата за селекционери и бонитьори, гр. София със специалност селекционер-бонитьор. През 2002 г. получава сертификат за класификатор на овце in vivo и на трупа по системата (S)EUROP в Холандия.

 • Участие в проекти:
  • Проект Ж 49 към ССА “Управление на селекционния и репродуктивния процес за оптимизиране на продукцията при специализирани породи овце” – 2008 – 2011
  • Целеви проект към ССА “Производство на качествена и безопасна овцевъдна продукция получена във ферми отговарящи на зоохигиенните и ветеринарни изисквания на Европейската общност” – 2008 - 2010
  • Проект към НЦАН – “Усъвършенстване на системите за селекция и развъждане на породи овце в България. 1. Оптимизиране на вътрепородните генетични структури на високо млечни популации овце. 2 Селекционни подходи за оптимизиране на месодайността при породата Ил Де Франс и използването й в схеми на хибридизация “– 2004-2007
  • Проект към НЦАН – “Разработване на системи за производство на овцевъдна продукция при преход от конвенционално към биологично производство” - 2004-2007
  • Проект БГ 6/ 2005 по международно сътрудничество с Гърция към МОН - „Study of the performance of the F1 crosses of the Bulgarian sheep breeds with the Greek Chios dairy breed” - 2005-2007
  • Проект към ASO – „Balkan Network of Biotechnology in Animal Reproduction for the protection and restoration of animal genetic resources in the region”
  • Обучение на класификатори на кланични трупове от говеда, свине и овце по системата (S)EUROP – МЗГ, 2006
  • Strengthening the inspection and control system of the meat producing and processing in Bulgaria and support to the meat processing industry” - PSO-MATRA, 2002-2005.
  • Методи за оценка и показатели за качество на кланични трупове от ДРД - AFNOR, 2000.
 • Участие в разработване на нормативни документи:
  • Закон за животновъдството ДВ, 65/2000 г
  • Наредба на Министъра на МЗГ №20/2004 за окачествяване на кланични трупове от овце по скалата (S)EUROP
  • Наредба на Министъра на МЗГ №1/2005 за окачествяване на кланични трупове от говеда по скалата (S)EUROP
  • Наредба на Министъра на МЗГ №21/2004 за окачествяване на кланични трупове от свине по скалата (S)EUROP
  • Наредба на Министъра на МЗГ №16/2005 за условията и реда за провеждане на курс за обучение и изпит и издаване и отнемане на свидетелства на класификатори за окачествяване на кланични трупове по скалата (S)EUROP
  • Наредба на Министъра на МЗГ № 12/2002 за контрол на продуктивните качества и определяне развъдната стойност на овце и кози
  • Инструкция за котрол на продуктивните качества и бонитировка на овцете на МЗГ и ИАСРЖ/2003
 • Публикации
 • за контакти:

  e-mail: emilyr@abv.bg