ПРОЕКТ КЪМ ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МОН

„Стрес при хипоксия, невроимуноендокринна модулация и биоенергетика – иновативна алтернатива за селекция на по-устойчиви на заболявания овце”

финансиран от Фонд „Научни изследвания” (Договор № КП-06-Н26/2 от 04.12.2018 г.)

Ръководител на проекта - доц. д-р Пенка Монева

ПРОЕКТ "МЛАДИ УЧЕНИ" - завършил

BG051PO001-3.3.06-0033

"Подкрепа за развитието на млади учени и постдокторанти в ИЖН - Костинброд"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Срок: 04.10.2012 - 03.10.2014 г.

Ръководител на проекта - доц. д-р Мая Игнатова

Координатор на проекта - доц. д-р Иван Янчев


Към страницата на проект BG051PO001-3.3.06-0033Научни проекти към Селскостопанска Академия

Ж 109 - “Изследване влиянието на антиоксиданти върху семенна течност от селскостопански животни”

Срок: 2014-2017 г.

Ръководител - Доц. д-р Янчо Тодоров

Ж 117 – “Анализ на продуктивни показатели и развъдна стойност на конете от популацията с тракененски и източноруски произход в България”

Срок: 2015-2017 г.

Ръководител – Гл.ас. д-р Пламен Асенов

Ж 118 – “Идентификация и оценка на стресови фактори при използваните в страната технологии на отглеждане на овце и зайци”

Срок: 2015-2017 г.

Ръководител проект - Проф. дсн Димитър Гудев

Ж 119 - “Анализ на генетичното разнообразие на местната продуктивност при свине чрез ДНК базирани технологии”

Срок: 2015-2018 г.

Ръководител проект - Проф. дсн Пенка Маринова

Ж 120 - “Потенциал на линиите от националния генофонд и мъжки пилета яйценосно направление за производство на бавнорастящи пилета за угояване и оценка на месодайните им качества”

Срок: 2015-2018 г.

Ръководител проект - Доц. д-р Теодора Попова

Ж 126 - “Анализ и оценка на влиянието на различни фактори върху параметрите на селекционните репродуктивни признаци за оптимизация и управление на производството на овцевъдство”

Срок: 2016-2019 г.

Ръководител проект – Проф. д-р Емилия Райчева

Ж 127 “Оценка и анализ на ефективността в преживното животновъдство”

Срок: 2016-2019 г.

Ръководители проект - Доц. д-р Цветана Харизанова, проф. д-р Вергиния Гайдарска

Ж 134 „Фуражни ресурси и иновации в храненето на селскостопанските животни и птици - оценка на потенциала и повииаване на ефективността и безопасността”

Срок 2017-2020 г.

Ръководител проект - Проф. д-р Мариана Петкова

Ж 135 „Изпитване на някои нови биогенни лекарствени препарати и технологични методи за лечение и контрол над вароатозата. Изследване на остатъчни количества антибиотици. Антиоксидантна активност на пчелни продукти ”

Срок: 2017-2020 г.

,

Ръководител проект – Доц. д-р Пламен Христов

Ж 136 „Разработване на система за управление на развъдния процес при съхранение на Българско сиво говедо”

Срок: 2017-2020 г.

Ръководител - Доц. д-р Янко Горинов

Ж 133 “Методи за селекция и отглеждане на копринената буба и черницата за повишена толерантност към стрес-фактори ”

Срок: 2017-2020 г.

Ръководител проект - Проф. д-р Паномир Ценов (ОСБЗ)