ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"
Инвестира във вашето бъдеще!
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


Окончателният вариант на сайта по проекта предстои да бъде изработен в рамките на Дейност 7: Отразяване на дейностите, публичност и прозрачност след избор на изпълнител на услугата
 
ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА
       Общата цел на проекта е да се повиши качеството на научните разработки на младите учени в ИЖН - Костинброд, като се подобрят условията за работата им. Изпълнението на предвидените дейности ще стимулира развитието на научния потенциал в Института и ще спомогне за осигуряване на необходимата приемственост в науката.

       Специфични цели на проекта са индивидуалното подпомагане на 9 млади учени да доразвият научните си изследвания до необходимото ниво за зачисляване в  докторантура на самостоятелна подготовка, както и подкрепа в изследванията на двама постдокторанти у нас и в чужбина.

       Общите и специфични цели на проекта съответстват на общата, специфична/ите цел/и на ОП, приоритетната ос и област на интервенция, тъй като изпълнението им ще допринесе директно за:

Проектът съответства и на приоритетите, заложени в Националната стратегия за развитие на научните изследвания до 2020 г. като подпомаганите по него изследвания се вписват в приоритет "Здраве и качество на живота, биотехнологии и екологично чисти храни".


Webmaster: Ivan Yanchev © All rights reserved