Отдел "Репродукция"

Доц. д-р - Янчо Тодоров, PhD - ръководител отдел

    

 • Биография:

  Образование

  Д-р Янчо Тодоров е роден на 23.09.1956 г. През 1981 г. завършва Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина - гр. Стара Загора, специалност „ветеринарна медицина”. От 1985 г. е научен сътрудник в отдел „Репродукция” в Институт по животновъдни науки - Костинброд,

  Докторат

  През 1994 г. защитава дисертация в Германия на тема - „Über den Einfluβ verschiedener Faktoren auf die In-Vitro Befruchtungs - und Kerntransfer- ergebnisse mit Rindereizellen”.

  Доцентура

  2003 год., ИЖН Костинброд, 

  Специализации

        От началото на 1990 г. специализира в Tierärztliche Hochschule, Hannover , Germany, в областта на микрохирургията на ембриони, сплитинг на ембриони с цел получаване на монозиготни близнаци, инжекционни и агрегационни химери, биопсия на бластомери от морули и бластоцисти за ранно определяне на пола, инжектиране на генни конструкти в пронуклеуси на зиготи от мишки.

  През 1991 г. заедно с Таня Тодорова е включен в проект за клониране на ембриони от говеда под ръководството на проф.Йоахим Хан, от Tierärztliche Hochschule, Hannover. Целта е да се създаде клонирано теле изцяло чрез in vitro метод. В резултат на проведените експерименти през 1992 година е родено първото клонирано теле в Германия. Това е и първото теле в света получено от in vitro матурирани яйцеклетки и след култивиране in vitro.

        Освен в Германия специализира и в Tahoku National Agricultural Experiment Station, Morioka, Japan и IMV – France.

 • Научни интереси

  Разработване и усъвършенстване на репродуктивни методи за съхранение на генофонда и увеличаване на популацията на селскостопански животни от породи представляващи икономически интерес.

   
 • Участие в проекти:

   

   В момента  работи по проект към Селскостопанска Академия:

  „Разработване и усъвършенстване на репродуктивни методи за съхранение на генофонда и увеличаване на популацията на селскостопански животни от породи представляващи икономически интерес” 2008 – 2011г.

  Отделът работи по проект между ИЖН, Костинброд и АРТ клиника към ДУБ „Майчин дом” – тема „Интрацитоплазматични сперм инжекции. ”

  През годините отделът работи по няколко проекта:

  1. Проект СС 22 – (1993 – 1994) „In vitro оплождане на ооцити”
  2. Проект 12 към ССА – (1994 – 1998) „ Усъвършенстване биотехнологията на изкуственото осеменяване и in vitro оплождане при селскостопанските животни”
  3. Проект 1 към НЦАН – (1999 – 2002) „Проучване на някои фактори за оптимизиране на репродукционния процес при селскостопански животни”
  4. Проект към НЦАН - (2003 – 2007) „ Повишаване ефективността на репродуктивния процес при селско-стопанските животни чрез усъвършенстване методите за размножаване ”
  5. Проект СС- 507 към МОНТ- (1995 – 1997 ) „Проучване върху възможностите за създаване на междуродови химери между бивол и говедо чрез агрегация на ембриони получени in vitro след матурация и оплождане на ооцити”.
  6. Проект СС- 618 към МОН- (1996 – 1999) „ Изследване ефекта на протеинните добавки към средите за in vitro матурация и култивиране на ооцити от селскостопански животни”.

           2232 Костинброд, България, сп. "Почивка"

Tel.: .+359 721 68959 ;  
fax: + 359 721 66029 
e-mail: inst_anim_sci@abv.bg 
Янчо Тодоров- email: ianchot@abv.bg