Отдел "Репродукция"

Доц. Таня Тодорова, PhD

    

 • Биография:

  Образование

  Д-р Таня Тодорова е родена на 26.11.1957 г. През 1981 г.завършва Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина - гр. Стара Загора, специалност „зоотехника”. От 1986 г. е научен сътрудник в отдел „Репродукция” в Институт по животновъдни науки.

  Докторат

  Защитава дисертация на тема „In vitro матуриране, оплождане и култивиране на говежди ооцити, влияние на изкуствени методи за активация на ооцитите”.

  Специализации

        През 1991 – 1992 специализира в Tierärztliche Hochschule, Hannover , Germany в областта на клониране на ембриони от говеда, in vitro култивиране на яйцеклетки през първите 24 часа след оплождането в среда без протеин, електрофузия на НТК.

  Научни интереси

  Разработване и усъвършенстване на репродуктивни методи за съхранение на генофонда и увеличаване на популацията на селскостопански животни от породи представляващи икономически интерес.

   
 • Участие в проекти:

   

   В момента  работи по проект към Селскостопанска Академия:

  „Разработване и усъвършенстване на репродуктивни методи за съхранение на генофонда и увеличаване на популацията на селскостопански животни от породи представляващи икономически интерес” 2008 – 2011г.

  Отделът работи по проект между ИЖН, Костинброд и АРТ клиника към ДУБ „Майчин дом” – тема „Интрацитоплазматични сперм инжекции. ”

  През годините отделът работи по няколко проекта:

  1. Проект СС 22 – (1993 – 1994) „In vitro оплождане на ооцити”
  2. Проект 12 към ССА – (1994 – 1998) „ Усъвършенстване биотехнологията на изкуственото осеменяване и in vitro оплождане при селскостопанските животни”
  3. Проект 1 към НЦАН – (1999 – 2002) „Проучване на някои фактори за оптимизиране на репродукционния процес при селскостопански животни”
  4. Проект към НЦАН - (2003 – 2007) „ Повишаване ефективността на репродуктивния процес при селско-стопанските животни чрез усъвършенстване методите за размножаване ”
  5. Проект СС- 507 към МОНТ- (1995 – 1997 ) „Проучване върху възможностите за създаване на междуродови химери между бивол и говедо чрез агрегация на ембриони получени in vitro след матурация и оплождане на ооцити”.
  6. Проект СС- 618 към МОН- (1996 – 1999) „ Изследване ефекта на протеинните добавки към средите за in vitro матурация и култивиране на ооцити от селскостопански животни”.

           2232 Костинброд, България, сп. "Почивка"

Tel.: .+359 721 68959 ;  
fax: + 359 721 66029 
e-mail: inst_anim_sci@abv.bg 
Таня Тодорова - email: taniakt@abv.bg