Отдел „птицевъдство”

Ас. Евгени Петков

 • Образование:  Висше, магистър по ветеринарна медицина, Ветеринарномедицински факултет към Тракийски Университет Стара Загора, 2002 – 2008
 • Научни интереси:

  Работи в областта на птицевъдствъдната наука – възможността за уползотворяване на мъжки пилета яйценосно направление и разработка на системи за отглеждането им. Основната цел на тези системи ще бъде не само отглеждането и уползотворяването на мъжки пилета яйценосен тип, но и производство на два различни продукта едновременно („free-range“ и конвенционални продукти).

  Интересува се също така от: бройлери със бърз- среден- и бавен- темп на растеж създаването на бавно растящи кръстоски за малки органични стопанства, селекция и развъждане, изкуствено осеменяване и люпене на яйца от вида Gallus domesticus при интензивен начин на отглеждане.

 • Участие в проекти:
  • „Поддържане и усъвършенстване на изходни линии от Националния генофонд и разработване на оптимални схеми на кръстосване за производство на стокови птици.” Срок на проекта: 2009 – 2012
  • Проект № BG051PO001-3.3.06-0033; "Подкрепа за развитието на млади учени и постдокторанти в ИЖН-Костинброд" Срок на проекта: 2012 – 2014
  • „Производство и качество на подобрени суровини - месо и мляко. Показатели и критерии за оценка” Срок на проекта: 2011 – 2014
 • Публикации
 • За контакти:

  tel.: 072166051

  GSM: 0883 380 133

  e-mail: mechovet@abv.bg