Отдел "Генетика"

ас. Мария Михайлова – Тонева

 • основна насоченост: Основната насоченост на научните изследвания е анализ на икономическата ситуация в отрасъла животновъдство чрез основните показатели: поголовие, продуктивност и стойност на продукцията, с оглед съхранение на биоразнообразието и възстановяване на застрашените от изчезване местни /автохтонни/ и социално-икономически полезни породи селскостопански животни.

  Компетентността е в анализиране на основните фактори, влияещи върху икономическата ефективност при производство на животинска продукция.

 • участие в проекти:

  “Анализ на разнообразието в популации селскостопански животни, съобразно програмата за съхранение на националния генофонд.”

  Институция: Селскостопанска академия

  Институт по животновъдни науки – Костинброд

  Срок: 2008 – 2010год

  Колектив:

  • доц. д-р Катя Цочева – ръководител проект
  • ас. Мария Михайлова-Тонева
  • ас. Радостина Стойкова-Григорова

 • публикации
 • За контакти:

  e-mail: maria_toneva@abv.bg

  тел.: 0721/ 68961 ИЖН – Костинброд

  тел.: 0721/ 68962 ИЖН – Костинброд