Отдел "Генетика"

ас. Радостина Стойкова – Григорова

 • основна насоченост: Основната насоченост на научните изследвания е свързана с приложение на ДНК-анализа, с оглед генотипиране по препоръчваните от ФАО микросателитни маркери за оценка на генетичното разнообразие в популации говеда.

  Компетентността е в областта на приложение на молекулни маркери за оценка генетичното разнообразие в популации селскостопански животни.

 • участие в проекти:

  “Анализ на разнообразието в популации селскостопански животни, съобразно програмата за съхранение на националния генофонд.”

  Институция: Селскостопанска академия

  Институт по животновъдни науки – Костинброд

  Срок: 2008 – 2010год

  Колектив:

  • доц. д-р Катя Цочева – ръководител проект
  • ас. Мария Михайлова-Тонева
  • ас. Радостина Стойкова-Григорова

 • публикации
 • За контакти:

  e-mail: rstoikova@abv.bg

  тел.: 0721 / 68961 ИЖН – Костинброд

  тел.: 0721 / 68962 ИЖН - Костинброд