Български

DEPARTMENT “SHEEP BREEDING”

   Publications - Res. Assoc. Tanya Ivanova

Публикации с автор и съавтор гл. ас. Таня Иванова

 1. Raicheva, E., T. Ivanova, E. Kistanova and N. Metodiev, 2007. Score estimation of gain of female lambs from Ile de France breed in Bulgarien. Arhiva Zootechnica, Vol.10: 78-82.
 2. Иванова, Т., Е. Райчева, 2007. Изследване върху връзката между млякото в деня на контролата и прираста на агнетата в началото на бозайния период. Селскостопанска наука, Vol. XL, № 3: 27-30
 3. Raicheva, E., T. Ivanova, Е. Kipriotos, E. Kistanova, 2007. The characteristic of control day milk and its properties in ewes from different breeds in Bulgaria. Biotechnology in animal husbandry, Vol. 23, № 5-6, Book 2: 139-144.
 4. Иванова, Т., Е. Райчева, 2008. Сравнително проучване върху морфологията на вимето при овце от Синтетична популация българска млечна и Черноглава плевенска порода. Животновъдви науки, Vol. XLV, № 3: 159-163.
 5. Иванова, Т., Е. Райчева, 2008. Оценка на ефекта на някои фактори върху млечността. Сборник доклади “80 години аграрна наука в Родопите”, 67-71.
 6. Райчева, Е., Т. Иванова, 2008. Проучване върху вълнодайността на овце от породата Ил дьо Франс. Сборник доклади от научната конференция на Лесотехническия университет, София - под печат
 7. Райчева, Е., Т. Иванова, Н. Методиев, 2008. Овцевъдството в Института по животновъдни науки в Костинброд. Животновъдство, 6:32-33.
 8. Иванова, Т., Е. Райчева, 2009. Тегловно развитие на агнета от Черноглава плевенска порода през бозайния период. Селскостопанска наука, Vol. XLII, № 1: 11-16.
 9. Raicheva, E., T. Ivanova, Е. Kipriotos, 2009. Test day milk, composition and udder morfhology at west Balkan mountain sheep and their F1 crosses with chios breed. Bulg. J. Agric. Sci, 15: 93-99.
 10. Райчева, Е., Т. Иванова, 2009. Проучване на тегловното развитие на агнета от породата Ил дьо Франс. Селскостопанска наука, Vol. XLII, № 1: 3-10.
 11. Raycheva, E., T. Ivanova, 2009. Testing the effects of the nourishment additive Betafin S1 on the sheep milk production. Biotechnology in animal husbandry, Vol. 25, № 5-6, Book 2: 961-970.
 12. Ivanova, T., N. Pachinovski, E. Raicheva, D. Abadjieva, 2009. Mineral content of milk from dairy sheep breed – Македония – под печат
 13. Иванова, Т., Е. Райчева, 2009. Проучване върху вълнодайността на овце от Синтетична популация българска млечна. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, № 2: 255-265.
 14. Райчева, Е., Т. Иванова, 2009. Резултати от прилагането на хранителната добавка Betafin при млечни овце. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, № 3: 433-442.
 15. Райчева, Е., Т. Иванова, 2009. Характеристика на някои свойства на вълната при овце от породата Ил дьо Франс. Сборник доклади от научната конференция на Лесотехническия университет, София - под печат

Contacts: 

Institute of Animal science 
2232 Kostinbrod Bulgaria 
Tel.: .+359 721 68951 
fax: + 359 721 66029 
e-mail: inst_anim_sci@abv.bg 

Tanya Ivanova's e-mail: t_st_ivanova@abv.bg


 

 

.