Български

DEPARTMENT “GENETICS"

Publications - Assoc. Prof. Katya Tzcocheva, PhD

 1. ЦОЧЕВА К., П. Вачев, К. Калмуков. 2007. “Оценка на ефекта на видовете Tilia platyphy llos и Tilia cordata върху вариране на нектаропродуктивнастта на цветовете, концентрация на захарите в нектара и броя цветове в едно съцветие”. Acta Entomologica Bulgarica, 13, 1, 2, 83-90.
 2. Стойкова, Р., Д. Василева, К. ЦОЧЕВА, Н. Колушев, Т. Колушева. 2007. Съдържание на киселинноразтворими (свободни) нуклеотиди в тъкани и органи на телета от породите Черношарена и Българска Кафява. IV. Киселинноразтворими нуклеотиди в сърце. Докладвано на научна сесия в Лесотехнически Университет – „Традиции и съвременност във Ветеринарната медицина”. Сборник доклади от научната конференция, 163-170.
 3. Шиндарска З., К. ЦОЧЕВА, М. Игнатова, П. Стойков, И. Янчев, Д.Гиргинов. 2008. “Ефект на пробиотика Ентеросан и органоминерала Кромисан върху продуктивни показатели при телетата от породата Симентал през бозайния период”. “Животновъдни науки”, ХLV, 2, 11-18.
 4. Стойкова, Р., Н. Колушев, Д. Василева, К. ЦОЧЕВА, Т. Колушева. 2008. Съдържание на киселинноразтворими (свободни) нуклеотиди в тъкани и органи на телета от породите Черношарена и Българска Кафява. I. Киселинноразтворими нуклеотиди в черен дроб. “Животновъдни науки”, ХLV, 3, 106-114.
 5. Колушев, Н., Д. Василева, К. ЦОЧЕВА, Р. Стойкова, Т. Колушева. 2008. Съдържание на киселинноразтворими (свободни) нуклеотиди в тъкани и органи на телета от породите Черношарена и Българска Кафява. II. Киселинноразтворими нуклеотиди в бял дроб. “Животновъдни науки”, ХLV, 3, 115-122.
 6. Колушев, Н., Д. Василева, К. ЦОЧЕВА, Р. Стойкова, Т. Колушева. 2008. Съдържание на киселинноразтворими (свободни) нуклеотиди в тъкани и органи на телета от породите Черношарена и Българска Кафява. III. Киселинноразтворими нуклеотиди в бъбрек. “Животновъдни науки”, ХLV, 3, 123-131.
 7. Стойкова, Р., К. ЦОЧЕВА, Д. Василева, Т. Колушева. 2008. “Количество на киселинноразтворими (свободни) нуклеотиди в далак на мъжки телета от Черношарена и Българска Кафява порода”. “Животновъдни науки”, ХLV, 5, 92-99.
 8. Василева Д., К. ЦОЧЕВА, Р. Стойкова, Т. Колушева. 2008. Количество на киселинноразтворими (свободни) нуклеотиди в мускулна тъкан на телета от Черношарена и Българска Кафява порода. “Животновъдни науки”, ХLV, 5, 84-91.
 9. ЦОЧЕВА К., Р. Петрова, П. Стойков, З. Шиндарска. 2009. “Оценка влиянието на сезона и системите на отглеждане върху варирането на някои показатели на телета за угояване от Българска сименталска порода”. Селскостопанска наука, ХLІІ, 1, 46-57.
 10. Стойкова-Григорова Р., К. Цочева. 2009. Приложение на някои молекулни маркери с оглед съхранението на генетичните ресурси при селскостопанските животни. “Животновъдни науки”, ХLVІ, 2, 73-81. 

   

  Under construction! Will be edited soon!