Конкурси и процедури по Закона за развитието на академичния състав

Обява за процедура за научна степен НОВО

Материали по публична защита на дисертационен труд на тема: „Проучване на състава и физико-химичните свойства на натурално и лиофилизирано пчелно млечице в зависимост от начина на подхранване на пчелните семейства и района на получаване”, разработен от Ралица Георгиева Балканска, докторант на самостоятелна подготовка към Института по животновъдни науки, Костинброд за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Специални отрасли (коне, зайци, буби, пчели и др.)” от професионално направление ш. 6.3 „Животновъдство.

Рецензия от проф. д-р К. Гургулова

Рецензия от доц. д-р А. Чакърова

Становище от доц. дн И. Желязкова

Становище от проф. д-р И. Караджова

Становище от доц. д-р М. Игнатова

Авторeферат на ас. Ралица Балканска

Последна актуализация на 12.03.2014 г. в 12:13:22 ч.