Конкурси и процедури по Закона за развитието на академичния състав

Обява за процедура за научна степен НОВО

Материали по публична защита на дисертационен труд на тема: „Оползотворяване на странични продукти от производство на биогорива при хранене на овце”, разработен от Марин Руменов Йосифов, докторант на самостоятелна подготовка към животновъдни науки – Костинброд за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите” от професионално направление ш. 6.3 „Животновъдство”.

Рецензия от проф. емеритус Николай Тодоров

Рецензия от проф. дсн Христо Станчев

Становище от проф. дсн Атанас Кирилов

Становище от проф. д-р Лазар Козелов

Становище от доц. д-р Мариана Петкова

Авторeферат на ас. Марин Йосифов

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 22.07.2013 г. от 10.30 часа в заседателната зала на ИЖН, Костинброд.


Последна актуализация на 25.06.2013 г. в 22:27:44 ч.