Конкурси и процедури по Закона за развитието на академичния състав

Документи по обява за процедура за научно звание НОВО

Представени материали по конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по научна специалност „Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите (микотоксини и нанотехнологии)“, професионално направление 6.3. Животновъдство на гл. ас. д-р Надежда Миланова Сертова

Рецензия от проф. дн Райко Димитров Пешев

Рецензия от проф. д-р Запрянка Николаева Шиндарска

Становище от проф. дн Светла Трифонова Данова

Становище от проф. дн Мария Георгиева Иванова-Кичева

Становище от проф. дн Любомир Крачунов Ангелов

Становище от проф. д-р инж. Теодора Людмилова Попова

Становище от проф. д-р Драгомир Симеонов Янков

Резюмета на научните публикации на гл. ас. д-р Надежда Миланова Сертова

Авторска справка за приносите на научните трудове на гл. ас. д-р Надежда Миланова Сертова

Последна актуализация на 16.02.2023 г. в 20:19:37