Конкурси и процедури по Закона за развитието на академичния състав

Документи по обява за процедура за научно звание НОВО

Представени материали по конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по научна специалност „Специални отрасли (пчели)“, професионално направление 6.3. Животновъдство, за нуждите на НЦЖЗ – Смолян на гл. ас. д-р Росица Трендафилова Шумкова

Рецензия от проф. дн Димитър Фердинандов Греков

Рецензия от доц. д-р Таня Стефанова Иванова

Становище от проф. дн Катя Нанева Величкова

Становище от проф. д-р инж. Теодора Людмилова Попова

Становище от проф. д-р Запрянка Николаева Шиндарска

Становище от проф. д-р Иван Стоянов Върляков

Становище от проф. д-р Ивайло Николаев Сираков

Резюмета на научните публикации на гл. ас. д-р Росица Трендафилова Шумкова

Авторска справка за приносите на научните трудове на гл. ас. д-р Росица Трендафилова Шумкова

Последна актуализация на 16.02.2023 г. в 19:22:14