Конкурси и процедури по Закона за развитието на академичния състав

Документи по обява за процедура за научно звание НОВО

Представени материали по конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по научна специалност Птицевъдство”, професионално направление 6.3. Животновъдство на гл. ас. д-р Евгени Йорданов Петков

Рецензия от проф. д-р Митко Тодоров Лалев

Рецензия от проф. дн Васил Костадинов Атанасов

Становище от проф. д-р Магдалена Георгиева Облакова

Становище от проф. дн Димо Стефанов Пенков

Становище от доц. д-р Симона Валентинова Попова-Ралчева

Становище от доц. д-р Таня Стефанова Иванова

Становище от доц. д-р Матина Николова (Маджурова) Димитрова

Резюмета на научните публикации на гл. ас. д-р Евгени Йорданов Петков

Авторска справка за приносите на научните трудове на гл. ас. д-р Евгени Йорданов Петков

Последна актуализация на 12.10.2022 г. в 17:15:24