Конкурси и процедури по Закона за развитието на академичния състав

Документи по обява за процедура за научно звание НОВО

Представени материали по конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по научна специалност "Генетика”, професионално направление 6.3. Животновъдство на гл. ас. д-р Милена Георгиева Божилова-Сакова

Рецензия от проф. д-р Петя Колева Славова

Рецензия от проф. д-р Светлана Йорданова Георгиева

Становище от проф. инж. Теодора Людмилова Попова

Становище от проф. д-р Стайка Станева Лалева

Становище от проф. дсн Лилян Крумов Сотиров

Становище от проф. дсн Мария Георгиева Иванова-Кичева

Становище от проф. д-р Запрянка Николаева Шиндарска

Резюмета на научните публикации на гл. ас. д-р Милена Георгиева Божилова-Сакова

Авторска справка за приносите на научните трудове на гл. ас. д-р Милена Георгиева Божилова-Сакова

Последна актуализация на 20.09.2022 г. в 16:53:43