Конкурси и процедури по Закона за развитието на академичния състав

Документи по обява за процедура за научно звание НОВО

Материали по публична защита на дисертационен труд на тема: „ГЕНЕТИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И НУКЛЕОТИДЕН ПОЛИМОРФИЗЪМ НА ГЕНИ ЗА МЕСНА ПРОДУКТИВНОСТ ПРИ СВИНЕ”, разработен от Радостина Петрова Стойкова-Григорова, докторант на самостоятелна подготовка към Института по животновъдни науки, Костинброд за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването” от професионално направление ш. 6.3 „Животновъдство.

Рецензия от проф. дсн Светлин Танчев

Рецензия от проф. д-р Светлана Георгиева

Становище от проф. дбн Иван Атанасов

Становище от проф. д-р Мая Игнатова

Становище от проф. д-р Апостол Апостолов

Автореферат, публикации и приноси във връзка с дисертационния труд на Радостина Петрова Стойкова-Григорова

Последна актуализация на 16.08.2018 г. в 14:38:11 ч.