Конкурси и процедури по Закона за развитието на академичния състав

Документи по обява за процедура за научно звание НОВО

Представени материали по конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по научна специалност "Специални отрасли (пчели)”, професионално направление 6.3. Животновъдство на гл. ас. д-р Ралица Георгиева Балканска

Рецензия от проф. д-р Калинка Гургулова

Рецензия от доц. д-р Красимира Малинова

Становище от проф. дн Пенка Маринова

Становище от проф. д-р Ирина Караджова

Становище от доц. д-р Иванка Дакова

Становище от доц. д-р Пламен Христов

Становище от проф. дсн Димитър Гудев

Резюмета на научните публикации на гл. ас. д-р Ралица Георгиева Балканска

Авторска справка за приносите на научните трудове на гл. ас. д-р Ралица Георгиева Балканска

Последна актуализация на 20.09.2018 г. в 11:58:33