Конкурси и процедури по Закона за развитието на академичния състав

Документи по обява за процедура за научно звание НОВО

Материали по публична защита на дисертационен труд на тема: „ПРОУЧВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ПРОДУКТИ ОТ ПРОИЗВОДСТВОТО НА БИОГОРИВА ПРИ ХРАНЕНЕТО НА ПРАСЕТА И ПИЛЕТА БРОЙЛЕРИ”, разработен от Мария Стефанова Тодорова, докторант на самостоятелна подготовка към Института по животновъдни науки, Костинброд за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите” от професионално направление ш. 6.3 „Животновъдство.

Рецензия от проф. д-р М. Облакова

Рецензия от проф. д-р М. Петкова

Становище от проф. д-р М. Лалев

Становище от проф. д-р М. Игнатова

Становище от проф. д-р Х. Станчев

Автореферат и приноси във връзка с дисертационния труд на Мария Стефанова Тодорова

Публикации във връзка с дисертационния труд на Мария Стефанова Тодорова

Последна актуализация на 13.08.2018 г. в 10:33:18 ч.