Конкурси и процедури по Закона за развитието на академичния състав

Документи по обява за процедура за научно звание НОВО

Материали по публична защита на дисертационен труд на тема: „ПРОУЧВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗЛИЧНИ МЕТОДИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА РЕПРОДУКТИВНИ И ПРОДУКТИВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ КАЛИФОРНИЙСКИ И БЕЛИ НОВОЗЕАНДСКИ ЗАЙКИНИ”, разработен от Красимир Петров Великов, докторант на самостоятелна подготовка към Института по животновъдни науки, Костинброд за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването” от професионално направление ш. 6.3 „Животновъдство.

Рецензия от проф. дн П. Маринова

Рецензия от доц. д-р С. Димитров

Становище от проф. д-р М. Игнатова

Становище от доц. д-р И. Димитрова

Становище от доц. д-р Г. Георгиев

Автореферат и приноси на Красимир Петров Великов

Последна актуализация на 30.10.2016 г. в 16:06:18 ч.