Конкурси и процедури по Закона за развитието на академичния състав

Документи по обява за процедура за научно звание НОВО

Материали по публична защита на дисертационен труд на тема: „Влияние на различни системи кошери върху развитието и продуктивността на пчелните семейства”, разработен от Цветан Иванов Цветанов, докторант на самостоятелна подготовка към Института по животновъдни науки, Костинброд за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Специални отрасли (коне, зайци, буби, пчели и др.)” от професионално направление ш. 6.3 „Животновъдство.

Рецензия от проф. дн И. Желязкова

Рецензия от проф. д-р К. Гургулова

Становище от проф. дн Д. Гудев

Становище от проф. д-р М. Игнатова

Становище от доц. д-р К. Малинова

Автореферат, приноси и публикации във връзка с дисертационния труд на Цветан Иванов Цветанов

Последна актуализация на 23.03.2017 г. в 15:24:29 ч.