Конкурси и процедури по Закона за развитието на академичния състав

Документи по обява за процедура за научно звание НОВО

Материали по публична защита на дисертационен труд на тема: „Сравнително проучване влиянието на стимулиращи продукти върху биологичното развитие на пчелните семейства”, разработен от Росица Трендафилова Шумкова, докторант на самостоятелна подготовка към Института по животновъдни науки, Костинброд за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Специални отрасли (коне, зайци, буби, пчели и др.)” от професионално направление ш. 6.3 „Животновъдство.

Рецензия от проф. д-р К. Гургулова

Рецензия от Доц. д-р Пл. Христов

Становище от проф. дн И. Желязкова

Становище от доц. д-р М. Игнатова

Становище от доц. д-р Ц. Оджакова

Автореферат и приноси на Росица Трендафилова Шумкова

Последна актуализация на 14.06.2016 г. в 10:26:49 ч.