Конкурси и процедури по Закона за развитието на академичния състав

Документи по обява за процедура за научно звание НОВО

Представени материали по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”, в професионално направление – 3.8. Икономика, по научна специалност "Икономика и управление (селско стопанство - животновъдство)" на гл. ас. д-р Цветана Стефанова Харизанова-Методиева.

Рецензия от проф. д.ик.н. Юлия Дойчинова

Рецензия от проф. д-р Светлинка Христова

Становище от доц. д-р Красимира Лиджи

Становище от доц. д-р Мимоза Младенова

Становище от доц. д-р Зорница Стоянова

Становище от доц. д-р Йовка Попова

Становище от проф. д-р Емилия Райчева

Справка за приносите на гл. ас. д-р Цветана Стефанова Харизанова-Методиева

Списък на научните публикации и резюмета на гл. ас. д-р Цветана Стефанова Харизанова-Методиева

Последна актуализация на 09.06.2015 г. в 10:51:37 ч.