Конкурси и процедури по Закона за развитието на академичния състав

Документи по обява за процедура за научно звание НОВО

Представени материали по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”, в професионално направление – 6.3. Животновъдство, по научна специалност "Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването" на гл. ас. д-р Таня Койчева Тодорова от професионално направление ш. 6.3 „Животновъдство.

Рецензия от проф. дн Живко Кръстанов

Рецензия от доц. д-р Георги Георгиев

Становище от проф. дн Пенка Маринова

Становище от проф. дсн Мария Иванова

Становище от проф. дсн Радослав Славов

Становище от доц. д-р Пенка Монева

Становище от доц. д-р Станимир Димитров

Справка за приносите на гл. ас. д-р Таня Койчева Тодорова

Списък на научните публикации и резюмета на гл. ас. д-р Таня Койчева Тодорова

Последна актуализация на 14.08.2014 г. в 15:25:19 ч.