Конкурси и процедури по Закона за развитието на академичния състав

Документи по обява за процедура за научно звание НОВО

Представени материали по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”, в професионално направление – 6.3. Животновъдство, по научна специалност – 04.02.07 - Овцевъдство и козевъдствона гл. ас. д-р Таня Иванова от професионално направление ш. 6.3 „Животновъдство.

Рецензия от проф. дн Иван Станков

Рецензия от проф. дн Радослав Славов

Становище от проф. дн Пенка Маринова

Становище от проф. дн Десимир Неделчев

Становище от доц. д-р Цонка Оджакова

Становище от доц. д-р Пенко Зунев

Становище от доц. д-р Мая Игнатова

Справка за приносите на гл. ас. д-р Таня Иванова

Списък на научните публикации и резюмета на гл. ас. д-р Таня Иванова

Последна актуализация на 05.06.2014 г. в 10:18:27 ч.