Отдел "Овцевъдство"

Публикации с автор и съавтор доц. д-р Таня Иванова

 1. Raicheva, E., T. Ivanova, E. Kistanova and N. Metodiev, 2007. Score estimation of gain of female lambs from Ile de France breed in Bulgarien. Arhiva Zootechnica, Vol.10: 78-82.
 2. Иванова, Т., Е. Райчева, 2007. Изследване върху връзката между млякото в деня на контролата и прираста на агнетата в началото на бозайния период. Селскостопанска наука, Vol. XL, № 3: 27-30
 3. Raicheva, E., T. Ivanova, Е. Kipriotos, E. Kistanova, 2007. The characteristic of control day milk and its properties in ewes from different breeds in Bulgaria. Biotechnology in animal husbandry, Vol. 23, № 5-6, Book 2: 139-144.
 4. Иванова, Т., Е. Райчева, 2008. Сравнително проучване върху морфологията на вимето при овце от Синтетична популация българска млечна и Черноглава плевенска порода. Животновъдви науки, Vol. XLV, № 3: 159-163.
 5. Иванова, Т., Е. Райчева, 2008. Оценка на ефекта на някои фактори върху млечността. Сборник доклади “80 години аграрна наука в Родопите”, 67-71.
 6. Райчева, Е., Т. Иванова, 2008. Проучване върху вълнодайността на овце от породата Ил дьо Франс. Сборник доклади от научната конференция на Лесотехническия университет, София - под печат
 7. Райчева, Е., Т. Иванова, Н. Методиев, 2008. Овцевъдството в Института по животновъдни науки в Костинброд. Животновъдство, 6:32-33.
 8. Иванова, Т., Е. Райчева, 2009. Тегловно развитие на агнета от Черноглава плевенска порода през бозайния период. Селскостопанска наука, Vol. XLII, № 1: 11-16.
 9. Raicheva, E., T. Ivanova, Е. Kipriotos, 2009. Test day milk, composition and udder morfhology at west Balkan mountain sheep and their F1 crosses with chios breed. Bulg. J. Agric. Sci, 15: 93-99.
 10. Райчева, Е., Т. Иванова, 2009. Проучване на тегловното развитие на агнета от породата Ил дьо Франс. Селскостопанска наука, Vol. XLII, № 1: 3-10.
 11. Raycheva, E., T. Ivanova, 2009. Testing the effects of the nourishment additive Betafin S1 on the sheep milk production. Biotechnology in animal husbandry, Vol. 25, № 5-6, Book 2: 961-970.
 12. Ivanova, T., N. Pachinovski, E. Raicheva, D. Abadjieva, 2009. Mineral content of milk from dairy sheep breed – Македония – под печат
 13. Иванова, Т., Е. Райчева, 2009. Проучване върху вълнодайността на овце от Синтетична популация българска млечна. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, № 2: 255-265.
 14. Райчева, Е., Т. Иванова, 2009. Резултати от прилагането на хранителната добавка Betafin при млечни овце. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, № 3: 433-442.
 15. Райчева, Е., Т. Иванова, 2009. Характеристика на някои свойства на вълната при овце от породата Ил дьо Франс. Сборник доклади от научната конференция на Лесотехническия университет, София - под печат

за контакти: 

Institute of Animal science 
2232 KOSTINBROD BULGARIA 
Tel.: .+359 721 68951 
fax: + 359 721 66029 
e-mail: inst_anim_sci@abv.bg 
Таня Иванова- e-mail: t_st_ivanova@abv.bg