Отдел "Генетика"

Публикации с автор и съавтор доц. д-р Катя Цочева

 1. ЦОЧЕВА К., П. Вачев, К. Калмуков. 2007. “Оценка на ефекта на видовете Tilia platyphy llos и Tilia cordata върху вариране на нектаропродуктивнастта на цветовете, концентрация на захарите в нектара и броя цветове в едно съцветие”. Acta Entomologica Bulgarica, 13, 1, 2, 83-90.
 2. Стойкова, Р., Д. Василева, К. ЦОЧЕВА, Н. Колушев, Т. Колушева. 2007. Съдържание на киселинноразтворими (свободни) нуклеотиди в тъкани и органи на телета от породите Черношарена и Българска Кафява. IV. Киселинноразтворими нуклеотиди в сърце. Докладвано на научна сесия в Лесотехнически Университет – „Традиции и съвременност във Ветеринарната медицина”. Сборник доклади от научната конференция, 163-170.
 3. Шиндарска З., К. ЦОЧЕВА, М. Игнатова, П. Стойков, И. Янчев, Д.Гиргинов. 2008. “Ефект на пробиотика Ентеросан и органоминерала Кромисан върху продуктивни показатели при телетата от породата Симентал през бозайния период”. “Животновъдни науки”, ХLV, 2, 11-18.
 4. Стойкова, Р., Н. Колушев, Д. Василева, К. ЦОЧЕВА, Т. Колушева. 2008. Съдържание на киселинноразтворими (свободни) нуклеотиди в тъкани и органи на телета от породите Черношарена и Българска Кафява. I. Киселинноразтворими нуклеотиди в черен дроб. “Животновъдни науки”, ХLV, 3, 106-114.
 5. Колушев, Н., Д. Василева, К. ЦОЧЕВА, Р. Стойкова, Т. Колушева. 2008. Съдържание на киселинноразтворими (свободни) нуклеотиди в тъкани и органи на телета от породите Черношарена и Българска Кафява. II. Киселинноразтворими нуклеотиди в бял дроб. “Животновъдни науки”, ХLV, 3, 115-122.
 6. Колушев, Н., Д. Василева, К. ЦОЧЕВА, Р. Стойкова, Т. Колушева. 2008. Съдържание на киселинноразтворими (свободни) нуклеотиди в тъкани и органи на телета от породите Черношарена и Българска Кафява. III. Киселинноразтворими нуклеотиди в бъбрек. “Животновъдни науки”, ХLV, 3, 123-131.
 7. Стойкова, Р., К. ЦОЧЕВА, Д. Василева, Т. Колушева. 2008. “Количество на киселинноразтворими (свободни) нуклеотиди в далак на мъжки телета от Черношарена и Българска Кафява порода”. “Животновъдни науки”, ХLV, 5, 92-99.
 8. Василева Д., К. ЦОЧЕВА, Р. Стойкова, Т. Колушева. 2008. Количество на киселинноразтворими (свободни) нуклеотиди в мускулна тъкан на телета от Черношарена и Българска Кафява порода. “Животновъдни науки”, ХLV, 5, 84-91.
 9. ЦОЧЕВА К., Р. Петрова, П. Стойков, З. Шиндарска. 2009. “Оценка влиянието на сезона и системите на отглеждане върху варирането на някои показатели на телета за угояване от Българска сименталска порода”. Селскостопанска наука, ХLІІ, 1, 46-57.
 10. Стойкова-Григорова Р., К. Цочева. 2009. Приложение на някои молекулни маркери с оглед съхранението на генетичните ресурси при селскостопанските животни. “Животновъдни науки”, ХLVІ, 2, 73-81.
 11. Стойкова-Григорова Р., К. Цочева. 2009. Молекулни маркери и тяхното приложение с оглед определяне на кандидат гени с подходящо влияние върху признаци, свързани с продуктивността и здравето на селскостопанските животни. “Животновъдни науки”, ХLVІ, 5, 57-68.
 12. Стойкова-Григорова Р., К. Цочева, Т. Колушева, Н. Колушев. 2009. Количество на киселинноразтворими (свободни) нуклеотиди в тестиси на телета от Черношарена и Българска кафява порода. Докладвано на Юбилейна научна конференция “Традиции и съвременност във Ветеринарната медицина, Лесотехнически университет, факултет по Ветеринарна медецина”, София под печат в “Сборник научни доклади на ФВИ”.
 13. ЦОЧЕВА К., П. Вачев, К. Калмуков. 2009. Оценка влиянието на годината и клонове Robinia Pseudvacacia L върху варирането на някои количествени показатели. Сборник доклади от международна научна конференция “Добра проктика за устойчиво земеделско производство, 219-228. Лесотехнически университет – София, Агрономически факултет.
 14. ЦОЧЕВА К., П. Вачев, К. Калмуков. 2009. Характеристика на дадени биологични особености на клонове Robinia Pseudvacacia L. Под печат в Наука за гората, № 2.
 15. Цочева К., Р. Стойкова – Григорова, М. Михайлова-Тонева, 2011. Приложение на микросателитните маркери в овцевъдството. І. Съобщения. Животновъдни науки ХLVІІІ , 1, 111-121.
 16. Цочева К., Р. Стойкова – Григорова, М. Михайлова-Тонева, 2011. Приложение на микросателитните маркери в овцевъдството. ІІ. Съобщения. Животновъдни науки ХLVІІІ , 2, 43-53.