Отдел "Генетика"

Публикации с автор и съавтор ас. Радостина Стойкова – Григорова

 1. Стойкова, Р., Д. Василева, К. Цочева, Н. Колушев, Т. Колушева. 2007. Съдържание на киселинноразтворими (свободни) нуклеотиди в тъкани и органи на телета от породите Черношарена и Българска Кафява. IV. Киселинноразтворими нуклеотиди в сърце. Докладвано на научна сесия в Лесотехнически Университет – „Традиции и съвременност във Ветеринарната медицина”. Сборник доклади от научната конференция, 163-170.
 2. Стойкова, Р., Н. Колушев, Д. Василева, К. Цочева, Т. Колушева. 2008. Съдържание на киселинноразтворими (свободни) нуклеотиди в тъкани и органи на телета от породите Черношарена и Българска Кафява. I. Киселинноразтворими нуклеотиди в черен дроб. “Животновъдни науки”, ХLV, 3, 106-114.
 3. Колушев, Н., Д. Василева, К. Цочева, Р. Стойкова, Т. Колушева. 2008. Съдържание на киселинноразтворими (свободни) нуклеотиди в тъкани и органи на телета от породите Черношарена и Българска Кафява. II. Киселинноразтворими нуклеотиди в бял дроб. “Животновъдни науки”, ХLV, 3, 115-122.
 4. Колушев, Н., Д. Василева, К. Цочева, Р. Стойкова, Т. Колушева. 2008. Съдържание на киселинноразтворими (свободни) нуклеотиди в тъкани и органи на телета от породите Черношарена и Българска Кафява. III. Киселинноразтворими нуклеотиди в бъбрек. “Животновъдни науки”, ХLV, 3, 123-131.
 5. Стойкова, Р., К. ЦОЧЕВА, Д. Василева, Т. Колушева. 2008. “Количество на киселинноразтворими (свободни) нуклеотиди в далак на мъжки телета от Черношарена и Българска Кафява порода”. “Животновъдни науки”, ХLV, 5, 92-99.
 6. Василева Д., К. Цочева, Р. Стойкова, Т. Колушева. 2008. Количество на киселинноразтворими (свободни) нуклеотиди в мускулна тъкан на телета от Черношарена и Българска Кафява порода. “Животновъдни науки”, ХLV, 5, 84-91.
 7. Стойкова-Григорова Р., К. Цочева. 2009. Приложение на някои молекулни маркери с оглед съхранението на генетичните ресурси при селскостопанските животни. “Животновъдни науки”, ХLVІ, 2, 73-81.
 8. Стойкова-Григорова Р., К. Цочева. 2009. Молекулни маркери и тяхното приложение с оглед определяне на кандидат гени с подходящо влияние върху признаци, свързани с продуктивността и здравето на селскостопанските животни. “Животновъдни науки”, ХLVІ, 5, 57-68.
 9. Стойкова-Григорова Р., К. Цочева, Т. Колушева, Н. Колушев. 2009. Количество на киселинноразтворими (свободни) нуклеотиди в тестиси на телета от Черношарена и Българска кафява порода. Докладвано на Юбилейна научна конференция “Традиции и съвременност във Ветеринарната медицина, Лесотехнически университет, факултет по Ветеринарна медецина”, София под печат в “Сборник научни доклади на ФВИ”.
 10. Цочева К., Р. Стойкова – Григорова, М. Михайлова-Тонева, 2011. Приложение на микросателитните маркери в овцевъдството. І. Съобщения. Животновъдни науки ХLVІІІ , 1, 111-121.
 11. Цочева К., Р. Стойкова – Григорова, М. Михайлова-Тонева, 2011. Приложение на микросателитните маркери в овцевъдството. ІІ. Съобщения. Животновъдни науки ХLVІІІ , 2, 43-53.