Отдел "Говедовъдство"

Публикации с автор и съавтор доц. д-р Вергиния Гайдарска

1Гайдарска В. М. 2011:  Комплексная Оценка Черно-Пестрых Коров Болгарии. Scientific Symposium with International Participation, dedicated to 55 anniversary of the founding of the Institute.“Achievements and perspectives in animal Husbandry, biotechnology and veterinary medicine”, Moldova, 6-8 october Maximovca,  p 313-316.

2 Гайдарска В. М. 2011: Продуктивное долголетие коров и продолжительность хозяйственного использования черно-пестрой породы в Болгарии. Scientific Symposium with International Participation, dedicated to 55 anniversary of the founding of the Institute. “ Achievements and perspectives in animal Husbandry, biotechnology and veterinary medicine”, Moldova, 6-8 october Maximovca, p 317-322.

3.  Козелов Л., Гайдарска В. 2011. Состояние и Перспективы Развития Молочного Скотоводства в Болгарии. Scientific Symposium with International Participation, dedicated to 55 anniversary of the founding of the Institute.“Achievements and perspectives in animal Husbandry, biotechnology and veterinary medicine”, Moldova, 6-8 october Maximovca,  p 391-399.

4.  Иванова Т.,V.Гайдарска, Ts. Harizanova. 2011. Влияние возраста коров и генеалогической линии быков на репродуктивные аномалии у коров. Scientific Symposium with International Participation, dedicated to 55 anniversary of the founding of the Institute.“Achievements and perspectives in animal Husbandry, biotechnology and veterinary medicine”, Moldova, 6-8 october Maximovca,  p. 365-368.

5.  Harizanova Ts., Gaidarska V. P. Stoykov 2011.  Correlation in Dairy Cattle Breeding . . Scientific Symposium with International Participation, dedicated to 55 anniversary of the founding of the Institute.“Achievements and perspectives in animal Husbandry, biotechnology and veterinary medicine”, Moldova, 6-8 october Maximovca,  p.159-162.

6.  Ivanova, T, V. Gaidarska, Ts. Harizanova. 2011. Correlations between the number of somatic cells and qualitative and quantitative parameters of milk depending on the stage of lactation of cows from the Bulgarian black and white breed. 3-rd International congress ”New Perspectives and Challenges of Sustainable Livestock Production”, Belgrade, Republic of Serbia, 5-7th, October, 2011, Biotechnology in Animal Husbandry, 27, (3), p. 969-974.

                    7.  Иванова,Т.,В.Гайдарска. 2011. Оценка на развъдната стойност на майките-бикопроизводителки от Холщайн-фризийската порода. Сп. «Животновъдни науки”, кн 1, 58 – 62.

                    8.  Стойков, П., В. Гайдарска, Л. Момчилова, Ц. Харизанова. 2010. Сравнително проучване върху млечната продуктивност на първа лактация и продуктивното дълголетие на крави дъщери на различни Сименталски бици.  Сп. «Животновъдни науки”, т 22, 1, 80 – 84.

9Гайдарска, В., П. Стойков, Т. Иванова, Цв. Харизанова. 2010. Бъдещето на млечното говедовъдство – предизвикателства и перспективи за развитие. Сп. „Животновъдни науки”, т. 22, 1, 219 – 226.

10.  Иванова, Т. В. В.Гайдарска. 2010. Проучване интензивността на селекцията при крави от Челношарената порода. Животновъдни науки, кн 4, 48 – 52.

11.  Gaidarska. V. 2009. Evaluation of Genetic Trend of the Bulgarian Dairy Population. ”, Belgrade, Republic of Serbia, Zemun, Biotechnology of Animal Husbandry, 25 (5-6), p.639- 644.

12.  Стойков П., В. Гайдарска, С. Симеонова. Ц. Харизанова. 2009. Изследване продължителността на използване и пожизнената продуктивност на дъщерите на бици от Българската сименталска порода. Научна конференция 19 – 20. 11. ВМФ -ЛТУ София. Сборник доклади, част 1, 88 – 96.

                     13. Харизанова, Цв., Т. Иванова, Н. Русев, В. Гайдарска, П. Стойков.2009. Изследване на конкурентноспособността на млечни ферми с различни размери на стадата. Научна конференция, 19-20.11. ВМФ – ЛТУ София. Сборник доклади, част 1, 96 – 102.

                     14.  Русев. Н, В. Гайдарска, Цв. Харизанова. 2009. Проучване и комплексна оценка на говедовъдни ферми. ЛТУ. Сборник докласи от научна конференция”Традиции и съвременост във ветеринарната медицина, София, 2008, І том, 55-62.

                  15. Стойков, П., В.Гайдарска., С.Симеонова.,Ц. Харизанова. 2009. Изследване продължителността на използване и пожизнената продуктивност на дъщерите на бици от Българската сименталска порода.Лесотехнически университет. Сборник доклади от научната конференция. „ Традиции и съвременност във ветеринарната медицина. София. Том 1, 88-96.

                  16. Русев, Н, В. Гайдарска, Цв. Харизанова. 2008. Проучване и комплексна оценка  на говедовъдни ферми. Научна конференция, 19-20.11. ВМФ – ЛТУ София. Сборник доклади, част 1, стр. 55-62.

17.  Русев, Н, В. Гайдарска, Цв. Харизанова. 2008. Проучване на корелациите между продуктивните, репродуктивните и икономическите параметри при млечните породи говеда. Селскостопанска Академия – София, Опитна Станция по Животновъдство и Змеделие – Смолян, Сборник доклади, 38-41.

18.  Русев, Н, В. Гайдарска. 2008. Проучване и комплексна оценка  на говедовъдни ферми с различен капацитет. Сп. „Животновъдни науки”, кн. 3, стр. 22-28.

19.  Русев, Н, В. Гайдарска,  Я.Горинов, К. Лиджи. 2008. Влияние на нивото на млечната продуктивност върху репродуктивните способности при крави от различни породи. . Сп. „Животновъдни науки”, кн. 3, стр. 16-21.

20 Гайдарска, В, Й. Попова, С. Лалева. 2008.  Проучване продължителността на стопанско използване на крави от Черношарената порода. . Сп. „Животновъдни науки”, кн. 4, стр. 9-12.

 

за контакти: 

Institute of Animal science 
2232 KOSTINBROD BULGARIA 
Tel.: .+359 721 68951 
fax: + 359 721 66029 
e-mail: inst_anim_sci@abv.bg 
В. Гайдарска - e-mail: vgaidarsca@hotmail.com